Dr. Sebestény Sándor: Lenkey János és Lenkey Károly honvédtisztek a Délvidéken (1848)

Bevezetés

Szerte a nagyvilágban, ahol magyarok élnek Lenkey Jánoshonvédtábornokra és bátyjára Lenkey Károly ezredesre mindenkor főhajtással emlékeznek. Felvillantjuk a két honvédtiszt és csapataik harcát 1848-ban, a Délvidéken.  
A két Lenkey-testvér életében az 1848-as forradalom sorsfordító változott hozott, mely összefüggött az országos politika viharos fejleményeivel. Gróf Batthyány Lajos, Magyarország 1848. március 17-én kinevezett miniszterelnöke, március 23-án Pozsonyban, az országgyűlés alsótábláján hirdette ki kormányának névsorát. A kormány munkáját hivatalosan április 11-én kezdte el, s hamarosan szembesült azzal a feladattal, hogy miként rendezze jogilag az ország területén állomásozó csapattestek státuszát. Alárendeltségébe kellett vonni a hadsereg egységeit, amelyeknek nagysága nem volt megfelelő az ország népességéhez és területéhez viszonyítva, megbízhatósága pedig magyar nemzeti szempontból kétségeket vetett fel.
Magyarországon, 1848 tavaszán a negyvenöt magyarországi és erdélyi kiegészítésű sorezredi zászlóaljból huszonöt, az öt gránátos zászlóaljból összesen kettő állomásozott. Tíz gyalogezrednek csak a 3. zászlóalja volt itthon, ötnek mindhárom csapategysége. Itt szolgált még tizenhat, nem magyarországi kiegészítésű sorgyalog, egy gránátos és egy helyőrségi zászlóalj. A magyar kormányzat azonban az előbbiek megbízhatóságára nem számíthatott mindenben, hisz közülük hat sorgyalog és egy gránátos zászlóalj szlovák, román, szerb és horvát nemzetiségű katonákból állt; négy zászlóalj legénysége pedig vegyes összetételű volt nemzetiségi szempontból. Még rosszabb volt a helyzet a 18 határőr gyalogezreddel: ezek közül csak a két székely ezredre lehetett biztosan számítani. „Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a nem magyar nemzetiségű határőr ezredek 1. és 2., tehát legjobb zászlóaljaiból huszonkettő nem itthon, hanem többnyire Itáliában állomásozott” - írja Hermann Róbert hadtörténész.
A lovasságnál a tizenkét huszárezredből összesen négynek (1., 2., 3., 11.) volt szolgálati helye Magyarországon és Erdélyben, harminckét lovasszázadból álltak. Mellettük összesen tizenkét vértes, dragonyos, dzsidás és könnyűlovas ezred hetvennyolc lovasszázadát találjuk itthon. A másik nyolc huszárezred közül kettő Itáliában, egy-egy Ausztriában, Csehországban és Morvaországban, három Galíciában állomásozott. Hazánkban a katonák száma, a hadtáp és technikai segédszemélyzetet is beszámítva - egyes források szerint - nem ért el a 18 ezret.
A magyar kormány megpróbálta elérni, hogy az idegen ezredeket vigyék ki az országból, s a magyarokat hozzák haza. Batthyány Lajos miniszterelnök még 1848. március 22-én kiadott körlevelében írta: „A rend kérdése nem kevesebb most, mint a szabadság kérdése”. A magyar kormány ennek szellemében igyekezett elérni a császári Hadügyminisztériumnál, hogy vezényeljenek haza magyarországi alakulatokat, akik a határainkon kívül teljesítettek szolgálatot. Galícia és Morvaország jöhetett reálisan számításba. Emellett a kormány a katonai tartalékalakulatok feltöltésére is lépéseket fontolgatott. Emellett hamarosan azzal is szembesülni kényszerült, hogy az ország határainak védelmére rendszeresített határőrség állománya vonakodik rendeleteit teljesíteni. Galánthai herceg Esterházy Pál Antal, a király személye körüli miniszter először két ezredet kért Bécstől, a képlékeny belső rend biztosításának indokával. A hadügy kérdése igen körültekintő politikai irányvonalat követelt magyar részről, hiszen a hadseregszervezés jogilag az uralkodó hatáskörbe tartozott. Olyan megoldást kellett keresni, amely törvényesen keresztülvihető az uralkodónál is, de megkapja a nemsokára összeülő népképviseleti magyar országgyűlés jóváhagyását is.
A hazafiúi érzések tettre formálására kiváló alapot adott hazánkban A nemzeti színről és az ország czímeréről rendelkező 1848. évi XXI. törvény, melyet kiegészített A nemzeti őrseregről rendelkezőXXII. törvénycikk. A nemzeti jelképekről rendelkező törvény csupán két paragrafusból állott: az 1.§. lakonikus tömörséggel kimondta: „A nemzeti szín, és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik”. A 2. §. gyakorlatias szép volt: „Ennélfogva a háromszínű rózsa polgári jelképen (kokárda - S.S.) újra felvétetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden középületnél, s közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország czímere használtassék. - Egyébiránt a kapcsolt Részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország színei és czímere mellett, saját színeiket és czímerüket is használhassák”.
A nemzeti őrseregről szóló XXII. törvénycikk így rendelkezett: „A személyes- és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország polgárainak őrködésére bízatik”.
A nemzetőrség átfogó szervezésére és irányítására a magyar kormány felállította 1848. április 20-án, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot (ONH). A törvényi szabályozás szerint a 20-50 év közötti egészséges, feddhetetlen előéletű férfiak, ha legalább fél jobbágytelek nagyságú birtokkal vagy 200 forintértékű ingatlannal rendelkeztek, kötelezhetőek voltak nemzetőri szolgálatra. A nemzetőrség keretei között a fegyvernemek szerint kis létszámú parancsnokságokat, un. osztályokat állítottak fel, melyek mellett külön fegyelmi, politikai és gazdasági osztályok is létesültek.

Nemzetőr-őrnagyi kinevezés

Eger városában a szolgálaton kívüli Lenkey Károly százados a nemzetőrség felállításakor egyből az eseményeket irányítók érdeklődésének homlokterébe került. Az 1848. március 19-i egri népgyűlésen, melyet Gáhy József főbíró elnöklete alatt tartottak - miként az egykorú forrás írja – összegyűlt „több ezrekre menő városi nép sokasága… az Isten szabad ege alatt, szabadalmas Eger városa részéről közgyűlés tartására”. Határozatot hoztak, hogy a nemzet követeléseit tartalmazó 12 pontot valamint Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét 4000 példányban azonnal ki kell nyomtatni az érseki Lyceumi Nyomdában. Csiky Sándor ügyvéd vezetésével pedig a „nemzeti őrsereg” szervezésére kijelöltek egy küldöttséget, melynek tagjai Alexy Mihály Gáhy József és Kapitány Mihály lettek. A népgyűlés március 25-re elrendelte a város díszkivilágítását, s aznap de. 9 órai kezdettel ünnepélyes Te Deum tartását az érseki főszékesegyházban. Elvárták a város minden polgárától, hogy „a nemzeti szabadság jelképeként nemzeti színű jegyet tűzni és viselni nem mulasztand”. A városházára azonnal kitűzték a nemzetiszínű zászlót, ugyanígy az érseki Líceum csillagvizsgáló tornyának tetejére,  a középületekre és a laktanyára is. Joggal büszkén írta Csiky Sándor, Kossuth Törvényhatósági Tudósítások című lapjának egykori tudósítója, a Pesti Hírlapban 1848. április 19-én megjelent cikkében: „Egerben ma már, a kétfejű sasok elrepültével, mind a katonai laktanyák, mind a sóházi s egyéb királyi épületek országunk színét s címerét viselendik”.
Egerben a nemzetőrség felállítására Csiky Sándor vezetésével kiküldött bizottság javaslata március 27-én került a helyi képviselőtestület elé. Ebben javasolták, hogy polgárőr csak vagyonnal bíró lakos lehessen, aki bűncselekmény elkövetésével nincs vádolva és „közfenyíték” alatt sem áll. A jelentkezés önkéntes alapon történjen. A ruházatot illetően – mivel ezt általános érvényű országos rendelkezés nem szabályozta – a bizottság javaslatára a testület úgy döntött: a nemzetőrök egyelőre saját ruhájukat használják, de bal karjukra nemzetiszínű szalagot kötelesek feltenni. Annak jelzésére, hogy melyik századhoz tartoznak, és milyen rendfokozatot viselnek, így rendelkeztek: mindenkit lássanak el sárgarészből készült, koszorúval körbefont nemzeti címerrel, mely alatt szerepeljen a századbeosztást jelentő számjegy. A tisztek a bal mellükön viseljék a megkülönböztető rézjelet. Minden nemzetőr század mellé rátermett lovas küldöncöt is rendeltek, aki a főparancsnok, valamint a tisztek jelentéseit haladéktalanul köteles továbbítani.
Az egri képviselőtestület a Csiky Sándor vezette bizottság tervezetét egyhangúan elfogadta és egyben határozatban elrendelte a nemzetőrség felállítását és ideiglenes szabályzatának kinyomtatására. Egyúttal felhatalmazta Csiky Sándort és Nánásy Mihályt, hogy a testület nevében kérjék fel a nemzetőri főparancsnoki teendők ellátására Lenkey Károly ny. századost. Erre hamarosan sor került, Lenkey százados a felkérést katonás fegyelmezettséggel és látható örömmel elfogadta.
A nemzetőrség szervezése során jelentkezett egy tisztázatlan probléma is, ugyanis a március 27-i egri bizottmányi döntés a jelentkező önkéntesek vagyoni cenzusának mértékét nem határozta meg. Viszont az 1848. XXII. tc., mely később született, úgy intézkedett, hogy a nemzetőröknek legalább 200 pFt értékű vagyonnal kell rendelkezniük. Eger tehetősebb polgárai ezért május 4-én a kormányhoz fordultak, hogy számukra engedélyezzék egy külön vadászszázad felállítását. A gyakorlatban tehát a polgárőrség és a nemzetőrség kettévált volna. Eger mellett még Szeged fordult hasonló kérvénnyel a kormányhoz. Mindkét esetben a gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt helyettesítő Deák Ferenc adta meg a választ. Deák a kétélű javaslatban felismerte a buktatót, hiszen a kérés elfogadása esetén a cenzus alattiak is kaphattak volna kezükbe fegyvert, ez viszont ellentétes lett volna a kormány akaratával. Deák ennek szellemében válaszában leszögezte: „A nemzetőrségben semmi nemű elkülönözött és így csataszínezetű osztályok, már csak a kimondott egyenlőség elvénél fogva is, fenn nem állhatnak, mennyivel inkább nem pedig azért, mert a nemzetiségre nézve veszélyes utánzásokra adnak alkalmat”.
 Egerben a toborzás szépen haladt, 1848. március 29-én már 14oo nemzetőr állott rendelkezésre, akik „közköltségen készített lándzsákkal, saját puskáikkal, s kardjaikkal” voltak felfegyverezve. Számuk az 1848. április 9-i eskütételkor már megközelítette az 15oo főt. A tizenkétszázadnyi nemzetőrt két zászlóaljba osztották: ideiglenesen ”egy haditanács képét viselendő választmány” nevezte ki a parancsnokokat. Csiky Sándor ügyvéd lett a nemzetőrség ezredese (hamarosan lemondott, mert országgyűlési képviselőnek választották), az egyik zászlóalj élére Lenkey Károly ny. századost, a másik élére Miklósy Antal ny. főhadnagyot állították, mindkettőjüket - a sorkatonaságnál viselt rendfokozatuknál eggyel magasabb - őrnagyi rendfokozattal.
A nemzetőrségről szóló törvény a kormány számára azt is lehetővé tette, hogy előrelépjen a nemzeti haderő létesítésének útján. E céltól vezérelve a minisztertanács 1848. április 26-án határozatot hozott, mely kimondta: önkéntes őrsereget kell felállítani, és el kell készíteni - tízezer fővel számolva - a fenntartására szolgáló költségvetést. Hivatkozási alapként indokolásul leszögezték, az elégséges katonaság hiányát „szükséges pótolni”. A toborzás megkezdését - az uralkodó utólagos beleegyezésének reményében - 1848. május 19-én rendelte el a miniszterelnök, bár a rendeletet már május 15-én szignálta. Kezdetben tíz gyalogzászlóalj mellett, egy lovas üteg felállítását tervezte a kormány.
 A határozott katonai intézkedésekre nagy szükség volt, mert a Délvidékről igen aggasztó hírek érkeztek. A kormány számítása a határőrvidék polgári közigazgatás alá rendelése tekintetében nem igazolódott, mert a félkatonai települések vezetői, lakóinak többsége elutasította a felsőbb kormányszervek intézkedéseinek végrehajtását. A Pestről érkező hivatalos leveleket felbontatlanul visszaküldték, a határőrizeti szakszolgálatot működésképtelenné tették. A magyar határok könnyen átjárhatók lettek, a szerb fejedelemségből szinte akadálytalanul érkeztek a bácskai és bánsági szerbek számára a felforgató célzatú személyi és anyagi utánpótlások. A szerbek egyre erőteljesebben önálló vajdaság, illetve a horvátokkal és dalmátokkal középkori balladákkal címkézett közös királyság létrehozását harsogták. Egyre veszélyesebb méreteket öltöttek akcióik, hisz politikai törekvéseiket fegyverrel tudták alátámasztani. A határőrök a szerb fejedelemségből érkezett „szerviánusokkal” (önkéntesekkel) erődített táborokat állítottak fel, melyeket sáncokkal is megerősítettek. Általában a helyi lakosság többségének rokonszenvét élvezték, s táboraikból kiindulva - rendszerint szekereiken - meglepetésszerűen támadtak rá a védtelen magyar falvakra. A sokszor kegyetlenkedésbe torkolló akcióik után sietve visszahúzódtak erődítéseikbe. A bácskai részen Goszpodnice központtal rendelkezetek erődítéssel, de Szenttamásnál és a Titeli-fennsíkon is volt támaszpontjuk volt. A Tiszától keletebbre Perlasz, Alibunár és Pancsova térségében voltak kiépített búvóhelyeik.

A magyar kormány ebben a képlékeny biztonsági helyzetben kénytelen volt csapatokat küldeni a Délvidékre, de mivel más reguláris erővel nem rendelkezett, természetszerűen csak a császári alakulatok jöhettek számításba. A tüzérség biztosítása külön nehézséget jelentett, ezért a gyalogzászlóaljak és lovasszázadok tüzérségi támogatására egy megoldás kínálkozott. Az itt állomásozó 5. tüzérezredet vezénylő parancsnokhoz kellett fordulni, ahonnan 6 és 12 fontos ütegek kerültek kérésre. A minisztertanácsnak május 3-án foglalkozott Csernovics Péter temesi főispán és királyi biztos kérésével is, aki a megyéjében rendelkezésre álló egy tüzérüteghez, személyzetet és fogatokat kért. A kormány utasította a budai cs. és kir. Főhadparancsnokságot, hogy intézkedjen a tüzérek Nagykikindára küldéséről. A lövegeket a temesvári várból szállították, a fogatokat a temesi polgári hatóság küldte. A parancsnak megfelelően május 5-én, Anton Pekarna főhadnagy vezetésével Pestről, Szolnok érintésével útba indult 63 tüzérkatona Péterváradra. Május 21-én 205 katonával követte őket a 3. század, akik Péterváradról hat négyfogatú kocsival mentek tovább a kijelölt táborhelyre, Nagykikindára.

Az országgyűlés újoncfelajánlása (1848. július 11.)

Időközben Pest-Budára is megérkezett a hamarosan hitelt érdemlően megerősített hír, mely szerint V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király - a bécsi tömegmozgalmak hatására - udvartartásával május 18-án elhagyta a császárvárost. István főherceg magyar nádor és királyi helytartó emiatt 1848. május 24-én Innsbruck felé vette útját, mert feladatul kapta a magyar kormánytól, hogy szerezze meg a király hozzájárulását a magyar országgyűlés július 2-i összehívásához, Pozsony helyett most Pest-Budára. Útja sikerrel járt, a jóváhagyott és aláírt királyi leirattal érkezett haza.
 A népképviseleti országgyűlés törvényhozó munkájának mielőbbi megkezdése különösen sürgető volt, hiszen komoly belpolitikai gondok jelentkeztek. Az uralkodó V. Ferdinánd által március 23-én horvát bánná, majd másnap vezérőrnagynak és zágrábi főhadparancsnoknak kinevezett Josip Jelačić, néhány hét múlva már megtagadta az engedelmességet a magyar kormánynak. A magyar miniszterek nehéz és megfontolt döntések elé néztek, ugyanis a birodalmi hadsereg Magyarországon állomásozó ezredei tisztikarának - legalábbis egy részének – lojalitása, főként a parancsnoki állomány tekintetében kétséges volt. Mindez annak ellenére is így volt, hogy a május 20-i királyi parancs szabályozta az egységek alárendeltségét. A Délvidékről érkezett hírek egyre aggasztóbbak lettek, a horvát mozgolódás mellett a határszéli szerbek akcióknak száma növekedett. A kormánynak viszont a parlamentarizmus követelményeinek megfelelően azzal is számolnia kellett, hogy az önkéntes őrsereg létrehozása önmagában csupán kezdeti lépés. Az összeütközés kiszélesedése esetén elégséges és kielégítő megoldást csak az országgyűlés által törvényi felhatalmazásával megajánlott, önvédelmi haderő biztosíthat. Ez pedig jelentős számú újonckatona hadrendbe állítását követeli, mely nem jelentéktelen szervezési és pénzügyfedezeti költségekkel jár együtt.
A törvényhozás mielőtt ezekkel a kérdésekkel behatóan foglakozhatott volna, előbb a szokásos királyi leiratra kellett a válaszfeliratot megfogalmaznia. A magyar kormánynak a válaszfelirat-tervezet kidolgozása során arról is döntenie kellett, mily álláspontot foglaljon el az Észak-Itáliában harcba kényszerült birodalmi haderő újabb katonákkal történő kiegészítését illetően. Az olasz tartományok függetlenségéért küzdő, ezúttal a Szárd Királyság által is támogatott felkelőkkel vívott felszabadító harc, Batthyány miniszterelnököt külön dilemma elé állította. Áprilisban ugyanis - még Pozsonyban a diétán - a Habsburg-ház dinasztikus örökösödését szabályozó 1723-as Pragmatica Sanctio olyan értelmezését prezentálta, miszerint hazánk hadserege más népek szabadságának eltiprására nem használható fel. Most viszont a magyar kormánynak lépnie kellett szem előtt tartva, hogy kikerülje annak eshetőségét, hogy a dinasztia és a birodalmat irányító vezető politikai és katonai körök ellene forduljanak. Realistán azzal is számolnia kellett, hogy az ország területi épségének és függetlenségének megvédéséhez szükséges elégséges katonai erő biztosítása és a kívánt pénzfedezet megadása csak a magyar országgyűlés közreműködésével törvényes, és lehetséges. Gróf Batthyány Lajos július 4-én, a minisztertanács ülésén előállt egy ötlettel, mely szerint a válaszfeliratban ígérjenek 40 ezer újonckatonát az uralkodónak itáliai szolgálatba azzal a feltétellel, hogy a király Jellačićnak parancsoljon megálljt, s vessen véget a szerb felkelésnek. Kossuth is hajlott az elképzelés támogatásra, viszont számított arra, hogy a képviselőházban parttalan vita támadhat az olasz segélyügyből. Ennek megelőzésére a július 8-i minisztertanácson ezért azt javasolta, a katonaság küldését és a hitelkérelmet még a felirati vita kezdete előtt rendezze le a törvényhozás. A katonaállítási indítvány beterjesztésére Kossuth minisztertársaitól megkapta a felhatalmazást.

Kossuth Lajos 1848. július 11-én a T. Házban eredményesen teljesítette feladatát: képviselőtársaitól általános felhatalmazást kért a kormány számára, hogy elkerülje a haderő tényleges felhasználásának esetleges feszegetését és egy esetleges parttalanná váló vitát. A népképviseleti országgyűlés tagjai nagy lelkesedéssel, „a honfiúi közlelkesülés érzelemkönnyei között”, megajánlották „egyetemes felállással” a kért 200 000 újoncot, s a kiállításukra és tartásukra szánt 42 millió forintot.

A válaszfelirati vita

Hamarosan kiderült a trónbeszédre adandó válaszfelirat-tervezet rendkívül éles parlamenti vitát provokált ki a képviselőházban. Az indulatok csúcspontja 1848. július22-én kulminálódott: a kormány hivatalos lapja a Közlöny 1848. július 24-i, 45. száma részletesen ismerteti a vitát. Besze János, Esztergom képviselője kért szót, s egyáltalán nem elszigetelt véleményét, így magyarázta: ha a kormány az olasz segélyügyből nem csinált volna „kabineti kérdést”, és hivatalba maradását nem kötötte volna javaslata elfogadásához, akkor „én az olaszországi politicára nézve nyíltan kimondottam volna, hogy én semmi tekintetből, semmi áron, semmi feltétel alatt az olaszországi dolgokba avatkozni nem akarok; és senkinek segedelmet nyújtani nem kívánok”. A jelen helyzetben azonban a kormány „lelépésében nemzeti veszélyt látok”. Noha számolni kell azzal, hogy az itáliai beavatkozás miatt „egyik, másik nemzet rokonszenvét elvesztenők”, ennek ellenére most a kormány felirat-tervezetét felvállalni kell.
A következő felszólaló Teleki László képviselő volt. Ő Besze János képviselőtársának nyílt színvallásával szemben jobban körülírtan kritizálta a kormány-előterjesztést; „mielőtt a meritumhoz szólunk” (a dolog érdemi részéhez – S. S.) tisztában kell lennünk a tárgyalás menetével, hiszen a hozzászólásra feliratkozók közül egyesek a „meritorialis (érdemi) kérdésre” kívánnak előterjesztést tenni, mások „az incidentalis” (mellékes) részre. Teleki az olasz segélyügyet az eljáráshoz sorolta, ezért javasolta, előbb „határozzuk el a mi politicánkat az olaszországi kérdésre nézve, és azután menjünk által a pontonkénti tárgyalásra”. Egyértelműen kiderült a tegnapi vitából – emelte ki -, hogy „a kérdés, mely iránt meghasonlottunk, csak az olasz kérdés”. Ennek vitáját folytatni kell a mai napon is, mivel „ez az általános pertractatióba (vitába) illik”, vagyis az általános vita eljárási tárgya. Elhangzott tegnap egy ”miniszteriális nyilatkozat” is, mondta Teleki - itt Kossuth felszólalására utalt -, mely „a mi véleményünket kiegyenlíteni látszott”. Ezzel arra célzott, hogy Kossuth felszólalása elősegítheti a véleménykülönbségek áthidalását, és a többség számára elfogadhatóvá teszi a közös álláspont kialakítását. Ezáltal az elakadni látszó vita folytatható lenne, s „miután ma az adresse (felirat) szőnyegen van”, tárgyaljuk együtt a segélyüggyel.
A házelnök respektálta a kérést, utasította Kazinczy Gábor jegyzőt, olvassa fel „a pénzügyminiszter által formulázott miniszteriális nyilatkozatot, mint a jegyzőkönyvnek kiegészítő részét”. Ez megtörtént, mire Madarász József elkezdett akadékoskodni. Önmagát most sem megtagadva kijelentette, szerinte „a tegnapi ülésben pénzügyi országlár és képviselőtársunk, mint magános miniszter állott fel és elmondta, hogy mit ért az olasz segítség alatt, elmondta, hogy nem akarja az olasz szabadság elnyomására fordítani a katonai erőt, hanem úgy fordítani, hogy Albert (a szárd királyra célzott) ne terjeszkedhessék tovább”. Nem a földrajzi határ pontos vonalát akarja kijelöltetni, hanem azt elérni, hogy ami „a vonalon túl esik, megszűnjék lenni az osztrák birodalomnak kiegészítő része”. Felemlítette, hogy erre több képviselő kérte Kossuthot, hogy javaslatát nyújtsa be írásos határozati javaslat formájában, ez ellen viszont Batthyány miniszterelnök „tiltakozott”, aki ellenezte, hogy e megfogalmazás belekerüljön a válaszfeliratba. „Ezen kijelentésnek a jegyzőkönyvben nyoma nincsen” – mondta Madarász, fokozva a zavart.
 Kossuth álláspontjából azt lehetett kikövetkeztetni, hogy ő azzal számol, az olaszok által lakott területek egy része elszakadhat Ausztriától, a birodalomban maradó tartományok pedig bizonyos önállóságot élvezhetnének ezután. Az utóbbiak önálló alkotmányos intézményeket kapnának, beleértve az olasz nemzeti kormány felállítását is. Ha viszont az olaszok a tárgyalások során elutasítanák a felkínált megoldást, akkor nem lehetne kitérni a magyar katonai segítségnyújtás megadása elől.
A vita Teleki ismételt felvetésével folytatódott, aki csak tovább fokozta a zavart időhúzásra törekedve, mert arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte ténylegesen ma történt Kossuth nyilatkozatának benyújtása, ezért a mai ülés jegyzőkönyvébe kell azt rögzíteni, s csak holnap lefolytatni a vitát. Azt azért elismerte, hogy ez ma már formálisan sem Kossuth magánvéleménye, „az összes ministerium nyilatkozata, mert az a ministerialis ülésből kelt”, ezzel arra utalt, hogy a minisztertanács megtárgyalta. Batthyány miniszterelnök ezt nyomban megerősítette: Kossuth Lajos „tegnapi kijelentése magánvéleménye volt, azt tanácskozás következtében már ma az összes minisztérium megáénak ismeri”.   Pázmándy Dénes házelnök ezután házszabályszerűen így precizírozott: „A tegnapi jegyzőkönyvet az ellenészrevételek következtében ma kell módosítani, s ámbár ezen módosítás történik, az mégis a tagnapi jegyzőkönyvbe megy”. A képviselők többsége felállással megerősítette elnökük döntését.
Ezzel folytatódhatott felirati vita. Ezután Kállai Ödön fejtette ki markáns véleményét. A válaszfelirat tervezetét elutasította, szerinte „a nemzet méltósága” más hangnemet követel. Nem felel meg pl. a Franciaországban követett „kellő rövidségű” felíratok követelményeinek. S „nem látom a magyar nyíltszívűséggel összeférhetőnek” annak leszögezését sem, hogy a vezető bécsi kormányzati körök „a pártütő Jellasiccsal coquetiroztak”, sőt „pénzzel segítették a lázongókat”. Helyette inkább azt kellene deklarálni, hogy „a nagy Németországgal barátságos viszonyban kíván állni a magyar nemzet”. Az olasz kérdés illetően határozottan ellenzi annak kijelentését, hogy „a Sanctio Pragmaticánál fogva k ö t e l e s s é g e (jegyzőkönyvi kiemelés – S. S.) a magyar nemzetnek az ausztriai császár pártolni”. Ausztria három évszázados házasságunk alatt „mindig igyekezett alkotmányunkat megnyirbálni”, hazánkra gyarmatként tekint, mint iparának felvevőpiacára. „Nincs hát reménységem, hogy barátságát megnyerjük” – hangzottak sarkítottan kitekintő szavai. Ezután váratlanul Kossuth pártjára állt, noha megjegyezte, „miniszteriális titkokba avatva nem vagyok”, de számára meggyőző volt a pénzügyminiszter azon kijelentése, mely szerint „a beavatkozás nem lesz Olaszország szabadsága ellen irányozva, sőt a békekötési működések is oda fognak czéloztatni, hogy Olaszországnak territoriális függetlensége kivívassék”.

Kállai ellentmondásos beszéde után már nyugodt hangnemben folytatódott a vita: a következő felszólaló Ludvig János volt. Először összegezte a többségi álláspontot: „… a jegyzőkönyv felolvasása s elfogadása után a ház azt magáénak vallja”. Majd felhívta a figyelmet, hogy a Pragmatica Sanctio törvényének „többszínű értelmezése” - melyre Kállai Ödönnél imént volt példa - nem szerencsés, külpolitikailag bonyodalmakat teremthet. Példakánt Lengyelország szomorú sorsára utalt, „ki az önálló nemzetek sorából a múlt század végén felé kitöröltetett”. A lengyel nemzet pedig Magyarországgal együtt, „több századok által Európának védfalul szolgált”. Hazánk mostani helyzetében, amikor „önfenntartásunk” veszélyben van, gondoljunk és támaszkodjunk a lengyelekre: „Kérem tehát a házat, hogy a válaszfeliratban Lengyelország visszaállítását legalább néhány rövid szóval megérintse (zaj!), legalább annyit jelentsen ki, miszerint Gallicziának nemzeti kormány adassék” – javasolta. A képviselők zöme azonban nem kívánt újabb forrongó kérdést bevonni a vitába, ezt mutatta a kitört zajongás. Mire Okolicsányi képviselő felszólította képviselőtársait, zárják le a „discussiot”, hazánk „perczei drágák!”

Báró Kemény Domokos érvelése

Ezután elcsendesedett az ülésterem, mert az Alsó-Fehér megyét képviselő báró Kemény Domokos lépett a szónoki emelvényre. A képviselőre különösen odafigyeltek, mert közismert volt, hogy a május 30-án megnyílt erdélyi országgyűlésen báró Wesselényi Miklós javaslatánál,indítványával messzebb ment. Wesselényi ugyanis kijelentette: „Nekünk az unió kell, az 1848. VII. tc. szerint!”. Kemény viszont nem csatlakozást, hanem a Magyarországgal való szerves összeolvadást óhajtotta. Kemény képviselő előbb a kétnapos vitát összegezte: tartalmi szempontból „a tárgyat fontosnak és életkérdésnek” tartja, de „.itt nincs egyébről szó, csak arról, hol legyen a harczmező - Olaszhonban-e vagy honunk határai között”, fogalmazott némileg talányosan. Ténylegesen nem jelölte meg az általa elsődleges veszélyzónának tekintett térséget, mondván: „Vannak politikai titkok, melyeket mindenki jól ismer, s azokat mégis ünnepélyes helyen előhozni, naplóba vinni nem lehet, nem azért, hogy ne reveláljuk (nyilvánosságra ne hozzuk – S. S.), hanem mert ellenkezik a diplomatiával”. Ezzel a külkapcsolatok kényes voltára célzott nyomatékkal. A magyar „erélyes fellépés” sokat jelenthet annak érdekében, hogy a „dühöngő harc” mielőbb véget érjen Itáliában. Viszont figyelmeztetett, csupán a nemzetek rokonszenvére „basírozni” a külpolitikai orientációt, „igen mulandó dolog” – ezzel konkrétan Ludvignak válaszolt – ez a politika „olyan, mint egy áprilisi nap”. A franciák és lengyelek között sokáig létezett ilyen „sympathia”, de amikor ebbe bízva a lengyelek „merészen felléptek”, a franciák cserbenhagyták őket. E hasonlat magyar-lengyel viszonylatban is elmondható. „Azon improvisált barátságba sem hiszek, melyet az olaszok Magyarország iránt nyilvánítottak” –folytatta. „Vannak, kik a jus gentiumra (a nemzetközi jogra) hivatkoznak, mert a nemzetek egymásra nézve in statu naturali (természetes állapotban) vannak”. Látni kell ugyanakkor, hogy a művelt Anglia is elfeledkezett a méltányosságról pl. a kínaiakkal szemben „mert azok nem akartak tőle mérget venni”. (Az utalás az első (1840-1842) és második (1856-1860) ópiumháborúra vonatkozott.) Franciaország „protectorátusát (nagyhatalmi befolyását) egész Európára terjeszti ki”. Rokonszenv nyilatkozatokra nem lehet szilárdan építeni egy nemzeti politikát, „igen ügyelnünk kell, nehogy a sok theorizálás között don quixotti szerepet vegyünk által”. Van viszont egy alapelv, „s ez a nemzetek emancipatiója, ez olyan szent, melyért mindent fel kell áldozni” – mondta. Ez vezérli a magyar kormányt is. Ha az osztrákok győznek, Itália „a szolgaságba esik vissza”, ha viszont a szárd király által támogatott olasz felkelők, akkor „ennek vaspálczája alá” kerülnek az ottaniak. „Ennél fogva, mivel a nemzetek emancipatiójának nagy eszméjével tökéletes összhangzásban áll, hogy fellépjünk az olasz kérdésben, azt pártolom” - összegezte álláspontját.
Befejezésül hozzáfűzte: a Batthyány-kormány hivatalba maradását elengedhetetlennek tartja, egy eseteleges kormányválság „valóságos calamitásnak (szerencsétlenségnek) tekinthető. Halomba állnak „az ország alkotmánygyárában” a megtárgyalásra és megoldásra váró feladatok és törvényjavaslatok. Nyomatékul Kemény Domokos, a felelős politikushoz méltó éleslátással figyelmeztette képviselőtársait: „A magyarnak állása Európában elejétől fogva mindig kétes volt, minek oka nem volt más, mint hogy a magyar oly nagy hazát karolt fel, hogy abban főleg az alján csak vázként tűnt fel az idegen elem között, de azért a magyar mindig fenntartá, s ezentúl is fenn fogja magát tartani, ha általlátja, hogy politikai téren most más fegyverrel kell vívnia, mint amellyel elődeink Pannóniát elfoglalták. Most másként áll a dolog, most a diplomatia terén a toll vívja ki suprematiánkat. És amely nemzet most is azt hiszi, hogy minden kérdést, mint egy gordiusi csomót karddal lehet elvágni, az bármely hősek legyenek fiai – önvesztésre dolgozik”. Az országnak az adott helyzetben „fegyveres békére” van szüksége, ezért „mindaddig, míg a nemzet becsülete megengedi, a kiegyenlítés békés terén kívánunk haladni”. E politika lehet gyümölcsöző, mely vagy békét eredményez, vagy „megszentesíti fegyvereinket”. S bízzunk benne, „a nemzetek és szabadság Istene nem hagyja el a magyart”.
A következő hozzászóló Ragályi Ferdinánd képviselő volt: a horvátok ellen határozott és kemény fellépést kért, „meg kell törni a lázadást” – mondta. Az olaszok esetében viszont óvatosságra intett: veszélyes lépésnek tartaná a beavatkozást, az ország beláthatatlan kimenetelű háborúba keveredne, „melyből ki nem gázolhat”. Szerinte úgysem fog sikerülni „a birodalom egységének fenntartása”, a konfliktusok folytatódnak. Szerinte a horvát és olasz esetben is az a régi elv fog érvényesülni a gyakorlatban, hogy „mindig az ultima ratio legum (a királyok végső érve, azaz a fegyverek ereje – s. S.), az erő határozza el, mi a jog”.

„A maga nézeteit mindenkinek a haza javára fel kell áldozni” (Sebestény Ignác)

Ragályinál megértőbb álláspontot képviselt viszont a kormány politikája iránt a felvidéki Bars vármegye újbányai választókerületének 44 éves táblabíró képviselője, Sebestény Ignác. Világosan kifejtette, „ami Horvátország ellenszegülését ’s fellázadását, ’s az aldunai rablókat illeti – az utóbbi esetben a szerb betörésekre utalt – valóban igen nagy bajnak tekintem, és azt önökkel együtt gyászolom” – mondta. Minden erőfeszítést támogat, azt is, hogy felkérjék János főherceg királyi helytartót közvetítésre a magyarok és horvátok között. A polgárháborútól „irtózom” – folytatta. Majd bizakodással jelentette ki, „hiszem és tudom, hogy azon áldozatok és hazafi szeretet, melyeket e nemzet tanúsított, elegendőképp biztosítanak, hogy a nemzet dicsőségéhez képest a diadal ki fog vívatni”. Ami Olaszországot illeti, elismeri, hogy nem könnyű állást foglalni ebben „az internationalis kérdésben”, hiszen „vannak nagy elvek, vannak sympathiák és vannak nagy kérdések, melyek a nemzet dicsőségét és méltóságát igénybe veszik”. S ilyenkor nem elég csupán „lelkes, magasztos érzések” által vezéreltetve állást foglalni! A körülmények kellő figyelembe vételével kell véleményünket kialakítani, legfőbb parancsként szem előtt tartva, hogy a haza és szabadság iránti kötelesség azt kívánja, „a maga nézeteit mindenkinek a haza javára fel kell áldozni”. A kormány-nyilatkozatból számára az derült ki, hogy „az olasz nemzetiség, szabadság, alkotmányosság” ezáltal nincs veszélyeztetve, ezért támogatja azt. Kétségtelen részben „dynasticus kérdésről” is szó van, s emiatt „érzelmeimnél fogva azt kell mondanom, hogy Ferdinándra esik voksom” – mondta a képviselő. Tépelődő hazafiként azonban nyomban hozzáfűzte, „sajnálom az olaszokat annál inkább, mert midőn az elnyomott szabadságot kivívni akarták, akkor dynasticus kérdésbe estek, mely ha az olaszokra kedvezően dől is el – kérdés: megérdemli-e a nagy áldozatokat?” Az Ausztriával fennálló szövetségi viszony kétségbe vonása „bajainkat bonyolítaná”, ezért pártolja a deklaráció szerkezetét, de egyúttal nyitva hagyta a szövegmódosítás lehetőségét.

Madarász József a felelős kormányról

Lényegesen elütött a komáromszemerei Sebestény képviselő úr körültekintő megközelítésétől Madarász József újabb felszólalása. Szavaiból kiderült, szívesen belemenne akár a kormánybuktatásba is, noha túlzásnak tartja Nyáry Pál kijelentését, hogy „az hazaáruló, aki más kormányt akarna, vagy bolond”. Ő azért kért most szót, hogy a kormány mulasztásait tegye szóvá: legelőször azt, hogy „a hongyűlést” későn hívta össze, pedig a lázadás már „kitörésben volt”. Intézkedései hiányosok a horvátok irányában, azt is helyteleníti, hogy a magyar kormány elismerte nyelvhasználatuk jogosságát a közigazgatásban. Az olasz kérdést illetően mereven ellenzi a katonai beavatkozást. Madarász az ezzel kapcsolatos érvelésébe belekeverte az osztrák adósságcsapdát, s kijelentette: „Minő képpel mennek Önök egy más nemzet ellen, hogy részesüljön az államadósságban?”

A következő felszólalónak Pulszky Ferenc volt feliratkozva, de meggondolta magát s visszalépett, mire az elnök Pap Pál képviselőnek adta meg a szót. A felszólalások jogi szempontból nem kérdőjelezik meg az uralkodóház katonai segélynyújtásának jogosságát – fejtegette - ezért ő is politikai szempontból közelíti meg a kérdést. Ausztria „Lombard-Velenczét már csaknem elvesztette, s a nagy Németország elnyeléssel fenyegeti”. Ezért ebben a helyzetben „a dynastiában sem erkölcsi, sem physicai biztosítékot nem találok” arra nézve, hogy Magyarországon lecsendesítse a pártütőket és a széthúzó mozgalmakat felszámolja.   Tegyen azért a kormány újabb kísérletet - Bécsre támaszkodva - egy megfelelő alku érdekében.

Méhes Sámuel erdélyi nézőpontból

Erdély szülötte, Méhes Sámuel országgyűlési képviselő lépett ezután az előadói emelvényre. Beszédének kezdetén már leszögezte, a kormánynak a trónbeszédre készített válaszfelirat-tervezetével egyetért. Ugyanakkor az olasz segélyügyben sajátos megközelítést alkalmazott, s kitért Erdély uniójára is. „Szeretett volt kis hazám Erdély, midőn az uniót oly ritka lelkesedéssel s egyhangúlag kimondá, alkudozni nem kívánt, s egyetlenegy feltételt tett, mely is, mint az unió-törvény 1.§.-ában, így hangzik: ’Erdély Magyarországgal a habsburgi ausztriai dynastia uralkodása alatt a Pragmatica Sanctióról szóló törvény sértetlen megtartása mellett egyesült’. Magyarországon, mint hallám, a Pragmatica Sanctio értelmezése iránt eltérők a vélemények, de ebben Erdélyben csak egy az értelem” - mondta. Ezzel a képviselő arra utalt, hogy az 1848. május 29-én összeült utolsó erdélyi rendi országgyűlés Kolozsváron másnap megalkotta az I. törvénycikket, mely kimondta az uniót, majd a következő napokban a II. tc.-ben a magyar népképviseleti országgyűlésre küldendő képviselők megválasztásáról döntött, a III. tc. a nemzetőrség felállítását szabályozta, a IV-VI. tc. az úrbéres szolgáltatásoknak a földesurak utólagos állami kármentesítéssel történő megszüntetéséről rendelkezett, a VII. tc. a közteherviselést deklarálta, míg a XVIII. tc. a sajtószabadságot mondta ki, de nem feledkezett meg a bevett vallásfelekezetek teljes jogegyenlőségét hangsúlyozó IX. tc. megalkotásáról sem.

Mostanában elhangzanak ettől eltérő és zavaró jogi értelmezések, ezért szeretné kijelenteni, az erdélyi politikusok többségi álláspontja változatlan. Miként a törvény 44. §-a leszögezi, Erdély és Ausztria „a territorialis kiterjedés integritása iránt egymást kölcsönösen oltalmazzák”. A jogi helyzet tehát egyértelmű! Politikai szempontból szintén elengedhetetlen s múlhatatlan érdeke Magyarországnak „önfennmaradhatása” miatt, hogy az Osztrák Birodalommal és Németországgal „szoros barátsági viszonyban legyen”. Horvátországban „nyílt támadás” van kibontakozóban Magyarország ellen, „rablók csoportjai pusztítják” az aldunai részeket, „Erdélyben az oláhok moldovai és oláhországi testvéreiktől izgatva egy nagy daco-román birodalomról álmodoznak. Az orosz seregek már átlépték Moldova határait, s a hatalmas autocrata csak szerencsés pillanatra vár, hogy Erdélyben felgyújtsa a lázadás hamu alatti szikráját”. Már terjednek a híresztelések szász, román, illyr és horvát körökben, hogy Magyarország elszakadni akar Ausztriától. „Uraim! Ha mi most az osztrák birodalom fenyegető veszélye tárgyában lágymelegen mondjuk: szakadjon el Lombard-Velencze, kövesse ezen sorsát Gallíczia s Csehország – mi is az orosz autocrata vagy más hatalom zsákmányává leendünk. Igen erőseknek magunkat ne higgyük, ne csak hazánk belviszonyait, szakadásait, de az egész Európa jelen forrongó körülményeit is fontoljuk meg.” A képviselő a lojalitás hangsúlyozását javasolta Ausztria iránt, ha „tiszta szándékunkról” meg tudjuk győzni az udvart, akkor lecsillapodnak majd ”a horvát, illyír, oláh és szász mozgalmak” – mondotta jóhiszeműen. S hozzátette: „Legyünk lovagiasak, ne csak szájunkon pengessük a hívséget, de tettel is bizonyítsuk, így nem csak belbékénket, előrehaladásunkat, de Európa közbecsülését is meg fogjuk nyerni”.

Perczel Mór a közvetítő szerepről

Az erdélyi képviselőt Perczel Mór követte a felszólalók sorában. Mielőtt az olasz-ügyre tért volna rá, előbb János főhercegnek a horvátokkal történő közvetítő szerepvállalását kérdőjelezte meg. Ezzel arra utalt, hogy 1848. június 28-án a népszerű főherceget birodalmi kormányzónak (Reichsverweser) választotta az 568 képviselőt magában foglaló első német nemzetgyűlés Frankfurtban, aki aztán a parlament határozata alapján július 12-én feloszlatta a szövetségi tanácsot és felelős birodalmi kormányt nevezett ki Leiningen herceg vezetésével, amely egységes állam képét igyekezett formálni. A főherceg, mivel „Németország főhatalmasává” választatott „ezentúl az intermediatiót” nem láthatja el. „Miért? – tette fel a kérdést és így válaszolt – a ’historia a politicának főalapja? az megtanít bennünket arra, hogy a német császári czím, ’s melynek számtalan kútforrása volt a Magyarország elleni törekvések létesítésére, Magyarország függetlensége mit várhatott. Most midőn hivatalosan is vagyunk értesítve arról, hogy János főherceg a bánt, kiről kárhoztatását a király kimondta és kinek perbefogása elrendeltetett, ezen perbefogatás után is kedves bánnak nevezte… az ő intermeditatióját Magyarország függetlenségével többé összeegyeztethetőnek nem tartom”. A feliratba ennek leszögezését kérte.
Kezdetben vitakérdésként az is felmerült, hogy először a felirat vitáját tűzzék napirendre vagy „a pénz és katonaajánlásba menjünk bele” – emlékeztetett. Jómaga az „adresset” helyezte előtérbe célszerűségi okokból, egyébként is a másik kérdéskör összetettebb: „Magyarország veszélye nemcsak abban rejlik, hogy nincs elegendő katonánk, hanem hogy azon katonaság, amely van, nincs oly biztos kezekben, mint amilyenekre mi számíthatnánk.” Perczel kendőzetlenül leszögezte hadügyi álláspontját: „Én Magyarország hadi erejét egészen független állapotba kívánom tenni, kívánom ezen hadi erőt az 1848-iki törvényen túl és egészen, mint egy alkotmányos független kormányhoz illik, ezen kormánynak kezeibe adatni”. Erre a törvényes alapunk megvan, annak ellenére, hogy „a Sanctio Pragmatica is már némileg változást szenvedett” – mondta. Ezzel arra utalt, hogy az uralkodó az örökös tartományokat János főherceg „korlátlan rendelkezése alá” rendelte, hazánkat pedig István főhercegre, mint királyi helytartóra bízta felépüléséig. Ezzel az 1723-as törvény „némileg változást szenvedett” – jelentette ki – „nem a trónörökösödés, hanem kormányzás tekintetében”. E kijelentésére zaj támadt az ülésteremteremben, mire Perczel még élesebb hangnemre váltott. Kijelentette, „lehet-e nekünk tagadni a tényeket, miszerint a magyarországi hadseregben lévő és alárendelt tisztség nagy részben idegenekből áll? Lehet-e tagadni, hogy ezen idegen tisztség nem csak első zsengéjében a szabadságnak nem tudta magát az új viszonyokba beléhelyezni, hanem hol nyíltan, hol alattomban tusakodik az új kormányrendszer ellen, és szövetkezik azon mozgalmakkal, melyek ezen új kormányrendszer megbuktatására vannak irányozva?” Ekkor közbeszólt valaki a képviselők közül, figyelmeztetve Perczel Mórt, hogy mivel állam- és szolgálati titkok birtokosa, vigyázzon kijelentésével. Perczel azonnal válaszolt, megvált tisztségétől, „nem úgy szólok, mint rendőrségi osztályfőnök, már ma nem vagyok az”, képviselői minőségében beszél. Ismét bekiáltottak, „kinek felel?”. Perczel nem nevezte meg most sem név szerint a képviselőt, kitérően csak ennyit mondott, „annak, ki azt mondta: úgy beszélek, mint policzia-főnök”. A horvátok iránt folytatott politikát illetően nincs szemre hányni való a kormány felé, „én a minisztériumot soha nem kívántam kényszeríteni azon térre, mely forradalmi színt visel, és soha nem követeltem tőle többet a katonaságra nézve, mint amennyit a törvények korlátai között tennie lehetett”. Viszont most úgy látja, beállt egy „forduló pont”. Ma már olyan a helyzet, hogy elengedhetetlen továbblépni, ezért „a törvény ösvényén fogjuk kimondani a magyar hadseregnek tökéletes függetlenségét”. A tiszteknek alkotmányos hűségesküt kell tenniük, aki ezt nem teszi le, „elmozdíttatik”, vagyis leszerelik a haderő kötelékéből. Perczel javasolta, kerüljön bele a feliratba e javaslata, „kimondván azt, hogy e hadseregre nézve tökéletes elkülönözést kívánok”.
Az olasz függetlenségi mozgalmak megítélését illetően – kihangsúlyozta, eltér az oktatási miniszter megközelítésétől – célszerűtlennek tartja, hogy az uralkodó-házak „érdemei között” válogassanak, s ez alapján ítéljék meg s tegyék mérlegre, hogy „vajon a népeknek melyik ártott többet, melyik kevesebbet”, s így döntsenek a támogatásról. „Sokszor mondám, és ezt mindenki tartozik elismerni, hogy a historia a politicának főalapja; a historiából lehet megtanulni, vajon a hatalom miből vette eredetét, minő eszközökkel élt hatalmának öregbítésére, és minő elvek azok, melyek őtet vezérlették?” Ha áttekintjük a Habsburg uralkodóház politikáját, „Magyarország meghódítását – mert hódítás volt – akár azon pacificatókat tekintem, melyeket a magyar szabadság mellett feltámadt pártosok, vagyis inkább hazafiak kivívtak Magyarországnak és más eseményeket, köztük Csehország bekebelezését, akkor joggal lehet leszögezni, Károly Albert szárd király „egy századrészt nem vétett annyit a népek függetlensége ellenében, mint vétett az ausztriai dynastia birodalma összealakítására nézve a csehek, magyarok és lengyelek ellenében”.
Perczel határozottan leszögezte, „hiszem és vallom, hogy ha nem interveniálunk, biztosabban fogjuk az eredményt elérni”. A beavatkozás „rémítően nagy veszélyt” fog eredményezni „morális és nem kevesebbet physicai tekintetben”. Általános a közvélekedés, „a horvát mozgalmak s szerb lázadások nagyrészt az ausztriai kormánypolitika ármányainak eredményei”. A közvélemény egy része is a beavatkozás ellen van, sőt már a törvényhozás összehívása előtt is „hangosan követelte” a katonák hazahívását Olaszországból. Ha a magyar kormány „semlegesen” nem viseli magát és „a cselekvés terére lép”, nem elégedik meg azzal, hogy ’12,ooo magyar küzd Olaszországban a szabadság ellen, még ezen túl segélyt ígér és ajánlj, habár feltételek mellett is, akkor nekem is szabad kijelentenem, hogy ezen kérdésnek eldöntését nemcsak a minisztérium sorsának, de Magyarország sorsának eldöntésével ugyanazonosítottnak tartom”. Ezzel a nehézkes megfogalmazással arra kívánt utalni, hogy nemzeti sorskérdésnek tekinti az intervenció ügyét, noha hozzátette, nem „mintha azt hinném, hogy ez által Magyarország elenyészik, hanem az ilyen határozat a legnagyobb bonyodalmakba döntheti Magyarországot”. Erre a példát Lengyelország önállóságának elvesztésében vélte felfedezni, melyet egyesek belpolitikai okokkal magyaráznak. Perczel szerint eredendően „az osztrák hatalomnak ármánya” okozta Lengyelország „elenyésztét”, és az, hogy Lengyelország megfeledkezett „azon kötelességről, mellyel egy szabad nép irányában tartozik, egy alkalommal mindent elkövetett Magyarország szabadságának eltiprására. Lehet-e azt tagadni, hogy Bécsnek megmentése, Tökölynek megsemmisítése nem a lengyel seregeknek tulajdonítható? Sobieski egész készséggel mentette meg a török ostrom alól Bécset”.
Perczel történeti hivatkozása konkrétan arra vonatkozott, hogy Thököly Imre 1674-ben Varsóba küldte a lengyel királyválasztó országgyűlésre követül titkárát, a késmárki születésű Absolon Lilienberg Dánielt, aki később elárulta urát. 1688-ban Radics Endre munkácsi várkapitánnyal összejátszva a hőslelkű Zrínyi Ilonát Munkács várának feladására kényszerítette. Az új lengyel király Sobieski János kezdetben franciabarát külpolitikát folytatott és támogatta Thököly Imre felkelését. 1680 után azonban I. Lipót osztrák császárhoz orientálódott, s elzárkózott Thököly Imre, Felső-Magyarország fejedelme támogatásától. Bécs felmentésére indult csapataival 1683-ban, amikor Kara Musztafa vezérlete alatt a törökök már másodszor fogták ostrom alá a bécsi várat Az 1683. szeptember 12-i bécsi győzelemben és az október 9-i Párkánynál lezajlott csatában is győztek a lengyelek. Sobieski részvételével alakult meg 1684-ben a törökellenes Szent Liga. A lengyel király „nem gondolta meg, hogy midőn Bécset megszabadítja, akkor a maga enyészetének sírját ássa meg”. Mindezek levonta ez elvi következtetést, „a szomszéd lengyel nép példája mutatja, hogy egy nemzet, mely más nemzet elnyomására ad segélyt, s midőn szabad akar lenni, a szabadságot az által véli megszerezhetőnek, hogy más nemzet eltiprására küld segélyt, magára mondja ki a kárhozatot”.
Perczel felhívta a figyelmet, hogy komolyan számoljanak a francia kormánypolitikával is, mely „nem fogja elnézni, hogy az ausztriai birodalom territóriumát kiegészítse a lombard-velencei tartományokkal”. Az Olaszországban harcoló „civilisatió seregei” könnyen hazánk „liberális eszméiből kiszármazott kormányával”, ellenséges viszonyba kerülhetnek. A beavatkozás kimenetele kétélű dolog: ha csapatainknak vereséget szenvedve „szégyenteljesen” kell visszavonulniuk, „az is kárunkra lesz”, de ez még a kisebbik rossz lenne. Jobban kell félnünk a visszatérő „diadalmas seregtől”, mely „oly lelkülettel bír, hogy kész most is Magyarországban és Ausztriában a régi állapotot visszahelyeztetni”.
 Perczel a közvélemény vélekedésére is próbált hivatkozni érvelésekor, mire bekiabálások zavarták meg beszédét. „Azt gondolják, hogy a közvélemény e teremben van? Addig, míg a törvényhozás együtt nem ül, van közvélemény, de annak van módja nyilatkozni, s az nyilatkozott (hol? Pesten?) Önök merik tagadni, hogy a hírlapok nem közvélemény?” – vágott vissza. Erre Kállay Ödön udvariasan közbeszólt – „a szabályokban van, hogy nem szabad közbe szólni. Kérem magamat feljegyezni -, mire Perczel Mór haragosan folytatta: „Önök előbb egy oldalról törpének neveztek, s megvallom, igen érzem törpeségemet, mind az európai mozgalmak, mind azon férfiak irányában, kiknek politikája ellen nyilatkozom.”

Felemelte hangját és így folytatta, „el ne feledkezzenek egy dologról, mely európai fontosságú”. Ezzel az olasz segélyügyre utalt, melyet a megyegyűlések eddig nem tárgyaltak meg, véleményüket a honatyák így nem ismerhetik. E kérdésben „következetlenséget, sőt gyengeséget is látok, melyet az utolsó úgynevezett táblabírák privilegizált legislátiójában (törvényhozásában - S.S.) sem találok fel, mert még az sem ment annyira, hogy positive mert volna ajánlni segélyt az osztrák birodalom integritásának fenntartására”. A lakosság véleményére utalva, így összegezte be beszédét: „S miután mi, kik népképviselők vagyunk, látom, tovább mentünk, mint azon gyengének mondott legislatio (törvényhozás), s miután habár önök majoritásban (szavazattöbbség) vannak is e teremben, a közvélemény nem fog mellettük nyilatkozni”. Majd feddő szavai után felelősségérzetére utalva kijelentette, arra törekszik, hogy az általa jelenlegi formájában ellenzett válaszfelirat ne váljék „impossibilissé (el nem fogadhatóvá - S. S.), hogy gyűlöletessé ne tétessék ezen kiállítás”. S összefoglalóan így fejezte be beszédét: „Nem is megyek részletekbe az előterjesztett dilemmára nézve, mert én nemcsak a segélynyújtás módjára nézve külön véleményben vagyok, de elvben is a segély ellen szavazok”.

„A politika az exigentiák tudománya” (Kossuth Lajos)

Perczel Mór annyira karakterisztikus ellenvéleményt közölt, hogy Kossuth Lajos úgy érezte, meg kell azonnal szólalnia. Felszólalásában előrebocsátotta, „én az olasz kérdésben több felvilágosítást adni nem fogok”, megvárom a T. Ház „ítéletét”, azaz a szavazást. Annyit azért leszögezett Perczel javaslatait illetően, hogy egyetért János fhc. közvetítői szerepének elutasításával. Azért merült fel e megbízatás, „mivel a fejedelem és dynastia mindig gyanúsítgatott”. Egyesek a magyar kormány és István királyi helytartó lépéseit a horvát kérdésben úgy tüntették fel, mintha ellentétes szándékot tükröznének. Ezért javasolta a magyar kormány bizalomerősítő lépésként, hogy az uralkodóház egyik tagja utazzon le Horvátországba, s adjon az ottani „népnek megnyugtatást”. Viszont leszögezzük most is, hogy „mi Jellachichot a király ellenében hasonló hatalomnak el nem ismerjük”, hiszen „ő felsége által hivatalától felfüggesztve, s pártütőnek nyilvánítva van”. Ahhoz viszont hozzájárulunk, hogy a horvát tartománygyűlést ismét összehívják.
Kossuth a hadsereg szellemiségét illető megjegyzések jogosságát sem vitatta: ”...a múlt századok vétke a polgároktól csaknem elszakított testület - mondta -, s ezen több intézkedéssel változtatni kíván a kormány. A hadügyminiszter máris elrendelte, hogy a katonák esküdjenek fel a magyar alkotmányra. A hadvezetőség persze tisztában vannak azzal, hogy „a lelkiismeretet nem lehet violentálni” (rákényszeríteni), ezért akik „a dolgok új rendjével megbarátkozni nem tudnak”, leszerelésre kell felszólítani őket, meg kell válniuk a hadseregtől.
 Kossuth ismét kérte képviselőtársait, hogy az olasz katonai segélyügyet ne jogi szemszögből közelítsék meg, hiszen az kimondottan politikai kérdés: „A politika pedig az exigentiák tudománya” – mondta. Perczel összevetésére a Habsburg dinasztia és a szárd király törekvéseit illetően leszögezte, „nekünk az ausztriai család irányában 300 év óta méltó fájdalmunk van”. Őseinknek érdeme, hogy a szabadságért folytatott küzdelem ez alatt is folyt – erre bekiáltott valaki a képviselők közül „táblabírói kor!” -, mire Kossuth visszaválaszolt: „nem vagyok a múltak embere, de megvallom, nem szeretem, ha az úgynevezett táblabíróság gúnnyá tétetik. Minden kornak megvan a maga érdeme és in fine finali (végtére végig – a szerző megj.), azon táblabírák tartogatták 300 éven át a hazát”. Ez nem jelenti azt, hogy nem tartanám „nagy szerencsétlenségnek”, ha a népképviselők a régi politikai gyakorlatot folytatnák. Azzal a ténnyel azonban számolni kell, hogy V. Ferdinánd király „a magyar nemzet új alapokoni szabadságához sanctiójával (jóváhagyásával) hozzájárult. Neki tehát őseinek bűneit imputálni (felróni) nem akarok”. E kijelentés helyeslő morajt váltott ki a képviselőházban, amit a képviselő így toldott meg: Ezért az uralkodó politikája elleni „provocatiót czélrevezetőnek nem tartom”.
Kossuth miniszteri szavai a Perczel-féle radikálisokat nem győzték meg, de számuk nem volt jelentős.  A képviselőház még aznap, 17. órakor kezdődő ülésén, 203 szavazattal 36 ellenében, áldását adta a kormány válaszfelirati javaslatára. A döntésbe tehát beépítették Batthyány miniszterelnök javaslatát, hogy önként kínálja fel Magyarország - első lépcsőben - 40 ezer újonc Észak-Itáliába küldését, s tényleges foganatosítására, mint Kossuth előfeltételül javasolta, Jellačić bán akcióinak megfékezése esetén kerülhet sor. A képviselőház e válaszfelirata gyakorlati következményekkel később sem járt: a fegyveres segítség ígéretével sem tudta a T. Ház rábírni a bécsi udvart a horvát bán tényleges elejtésére, ráadásul a hadiszerencse Lombardiában - az erősítés igénybevétele nélkül is - a császári csapatok javára fordult. Így a katonai segély tényleges foganatosítására nem került sor!

Nyergelj, fordulj!

 

A Magyar Szent Korona országának határán kívül állomásozott 1848 tavaszán a Württemberg-huszárezred. A galíciai Brezany városka közelében, többnyire falusi házakba beszállásolva teltek napjai. Az ezred a szokásos hadrendben, négy osztályból állt, mindegyik két-két századra sorolva. Az ezredesi osztály 2. századának parancsnoka volt Lenkey János első osztályú kapitány.
Már közeledett Pünkösd szent ünnepnapja, amikor 1848. május 28-án, éppen vasárnap lévén a huszárszázad legénysége a déli ebéd után lement fürödni a Dnyeszterhez. Megmártóztak, majd összeültek megbeszélésre, mitévők legyenek, vannak-e újabb hírek otthonról? A folyóparton a katonák végül elhatározásra jutva esküdt tettek egymásnak: „Esküdjünk a magyarok Istenére, hogy egymást az utolsó csepp vérig, el nem hagyjuk”. S elhatározásukat tett követte. A derék huszárok 1849. május 29-én érték el a magyar határt.
Mielőtt Kőrösmezőre bevonultak volna, két huszár felszólította Lenkey János kapitányt, hogy vegye át a parancsnokságot és álljon a század élére. Lenkey ezt meg is tette, s így a magyar huszár-század parancsnoksága alatt érkezett haza. Máramaros megye főispáni hivatala azonnal jelentette ezt a magyar kormánynak.
A minisztertanács 1848. június 3-án tárgyalta meg a század parancs nélküli – katonai szaknyelven szólva - dezertálását. A miniszterek azt a döntést hozták, hogy a m. kir. Hadügyminisztériumra bízzák a szökés kivizsgálását, ugyanakkor amnesztiát kérnek biztosítani a legénységnek.
 Lenkey János kapitány Máramarosszigeten 1848. június 30-án kelt szolgálati jelentése szerint, a Württemberg-huszárezred 2. századának hadilétszáma 196 fő volt. Ebből hat fő volt tiszt (négy százados, egy főhadnagy és egy alhadnagy), két fő őrmester, egy trombitás, egy századkovács, egy tiszteletbeli őrmester, tizenegy fő tizedes, őt fő őrvezető, egy írnok, és 168 közvitéz. Közülük egy százados, egy főhadnagy és két hadnagy Galíciában maradt. Nem tért vissza egy őrmester, de a trombitás és a kovács sem tartott velük, a tizedesek közül ketten szintén lemaradtak. Egy katona szolgálati úton volt, Debrecenben toborozott újoncokat. A legénységi állományból ketten szintén Debrecenben vettek részt a toborzásban, egy katona pedig Tiszaújlakra volt vezényelve.

Mily szeretettel köszöntötte őket Petőfi Sándor - augusztusban megjelent - Lenkei százada című versében:

„Koszorút kötöttem
Cserfa-levelekbül,
Harmat csillog rajta
Örömkönnyeimbül...
Kinek adnám én ezt,
Kinek adnám másnak,
Mint vitéz Lenkei

Huszárszázadának?”

Hadbírósági vizsgálat

 

A hazatért század tisztjei és legénysége ellen hadbírósági vizsgálat 1848. június 16-án kezdődött meg. A vizsgáló tisztek alapos munkát végeztek: egyénileg két tisztet, két őrmestert, nyolc tizedest, öt őrvezetőt valamint 27 közlegényt hallgattak ki. Június 28-án még külön 19 huszárt, június 29-én pedig testületileg 70 közvitéz állt a hadbírák előtt. Összesen 133 fő került vizsgálat alá. Köztük volt egy szabadságolt állományú huszár is, s meghallgatták egy közvitéz feleségét is.
A kihallgatásokat vezető hadbírót és a vizsgálótiszteket különösen a szökés okai érdekelték. E tekintetben a vallomások meglehetősen egybehangzóak voltak: megemlítették a galíciai Stanislauban (lengyelül: Stanislaw/Stanisławów) egy elhunyt lengyel gróf búcsúztatásán való részvételüket elítélő dandárparancsot, a Lenkey János kapitány elhelyeztetése miatti elkeseredésüket és Mariampolba való átvezénylésüket, s végül a Hajdú Mihály közhuszár által hazulról kapott röplap hatását. (Hajdú 1848. május 26-án levelet és csomagot kapott otthonról, s ebben az egyik nyomtatványon Petőfi Sándor Nemzeti dala első versszaka volt feltüntetve.)
A katonai vizsgáló-tisztek 1848. június 29-én végül úgy döntöttek, a vallomások lényegében egybehangzóak, a további egyéni kihallgatások fölöslegesek. Ezért összehívták a kihallgatásra még nem került állomány tagjait, figyelmeztették őket, hogy csakis az igazat vallják, majd testületi vallomást írattak alá velük. Ezt lefordították németről magyarra és felolvasták nekik. Ennek a „vallomásnak” az volt a lényege, hogy a legénység azért követte el a szökés bűnét, mert hazájukat veszélyben lévőnek hitték, s ennek segítségére akartak sietni. Alávetik magukat a rájuk mérendő büntetésnek, minden parancsnak engedelmeskednek. Hazajövetelükről nem beszéltek polgári személyekkel, felszólítást se kaptak ilyen civilektől.  Schönberg hadbíró őrnagy 1848. június 30-án összefoglaló jelentést készített a kihallgatásokról. Ebben a tényállást így összegezte: „A legénység belső meggyőződése arra látszik mutatni, hogy noha ők, mint katonák a haditörvény ellen súlyosan vétettek, azonban másrészről a katonai és a veszélyeztetett haza iránti kötelesség között nem maradt számukra más kiút, mint a szív szavát, amely őket hatalmasan hívta vissza a hazába, követni, s a hazaszeretet miatt a rájuk váró büntetést is elfelejteni.”
A hadbírósági ítéletből kiderült, hogy tíz katona volt, aki már korábban is vizsgálat alatt állt lopásért, orgazdaságért, valamint őrszolgálat elhanyagolásáért. Közülük hármukat felmentették, egyiküket lefokozták, hat személyt pedig „vesszőfutásra” ítélték. A szerencsésebbek megúszták a háromszáz ember közötti egyszeri oda-vissza futással (ez hatszáz vesszőcsapás), de volt olyan is, aki négyszer, hatszor, sőt tízszer tette meg az utat, ez megfelelt 2400, 3600, illetve 6000 csapásnak.

A század végül azt kapta büntetésül, amiért valójában hazajött: Mészáros Lázár hadügyminiszter a délvidéki hadszíntérre vezényelte bevetésre az önkéntes szerb szerviánusokkal és harcostársaikkal szemben.

 

Honvédő harc a Délvidéken

Mészáros Lázár hadügyminiszter a Délvidéken kitört szerb lázadás miatt, 1848. július 13-án kiadta a parancsot a nemzetőrség mozgósítására és a térségbe küldésére. Hozzájuk csatlakozik hamarosan felsőbb parancsra Lenkey János kapitány százada is. Augusztus 1-én maga a hadügyminiszter is szemleútra indult. A határozott intézkedéseket katonapolitikai szempontból ezt a kényszerhelyzet indokolta, hogy igen hamar kitűnt, a délvidéki katonai egységek nem eléggé ütőképesek. Főparancsnoknak a kormány Bechtold Fülöp altábornagyot, volt kassai hadosztályparancsnok nevezte ki, aki 1786-ban Peremartonban született, de magyarul nem beszélt tökéletesen. A reguláris haderő irányításához szokott főtiszt kellő szakértelemmel rendelkezett, de fél szemmel mindig a császári politikai alakulását figyelte. Harcba küldte a csapatokat július 14-én, majd augusztus 19-én a szerb felkelők által védett és körülsáncolt Szenttamás elfoglalására, de mindkétszer főleg óvatosságból, visszavonulást rendelt el. (Kiváló elméleti felkészültségű tiszt volt, Bécsben 1836-41. között kilenc kötetben jelent meg kézikönyve, a Militäriche Handbibliothek.)
Magyarországon szép példákat találunk a hazafiúi erény és elszántság megnyilvánulására e napokban is. Heves vármegye első alispánja, Blaskovits Gyula - őrizze meg nevét a hálás utókor emlékezte, a szabadságharc bukása után 1850-ben öngyilkos lett - kijelentette, ő „mint egyszerű polgár, mint egyszerű nemzetőr, vállalkozó polgártársaival Kulára fog menni, vívandó a hazáért, s meghalni örömmel ott, ha kell, a nemzet boldogságáért.” Példáját szinte az egész megyei tisztikar követni akarta, végül határozatban kellett kimondani, hogy egyszerre csak a tisztviselők fele lehet távol.
Az egri és gyöngyösi nemzetőrök (részint önkéntesekből, részben sorshúzás révén választották) zöme 1848. július 31-én indult el Egerből. A város határában a nemzetőrzubbonyt öltött Lenkey Károly őrnagy mondott „lelkes búcsú szózatot,” amit a város lakossága nevében Rózsa Károly polgármester fogadott illő szavakkal. A Gyöngyös-környéki és a Tarna járásbeli községek nemzetőrei késve érkeztek, ezért ők csak másnap követték bajtársaikat Szolnokra, az egyik országos elosztó központba. A nemzetőrök felszerelése igen hiányos volt: az első jelentkezők vadászfegyverekkel, illetve a nemesi insurrectióból (felkelés) megmaradt fegyverekkel, kardokkal, s „töltés tartókkal valának ellátva”. Akiknek vadászpuska nem jutott, Szolnokon kaszákat kaptak. A harctéri szolgálatra alkalmatlan nemzetőröket a szűrővizsgálat után hazaküldték, a többieket 6 századba osztották. Lenkey Károly őrnagy augusztus 17-i jelentése szerint a Heves megyei nemzetőrség zászlóaljának összlétszáma 1605 fő volt. A zászlóalj törzse hat tisztből állt. Az 1. század 245 fővel Panker Gábor százados, a 2. század 225 fővel, Véges László százados, a 3. század 302 fővel Losonczy Lajos százados, a 4. század 302 fővel Babits István százados, az 5. század 223 fővel Dombrády László százados, a 6. század 282 fővel gr. Keglevich Gyula százados parancsnoksága alatt állt.

A hevesi nemzetőrök Szolnokon várakoztak augusztus 2-ig, akkor kapták a parancsot, hogy a Bács-Bodrog vármegyei Kulára vonuljanak. A Tiszán való szállításra nem kaptak gőzhajót, ezért ötnapi veszteglés után két részre osztották a háromezer fős egységet, és előfogatokon szállították szegeden át, Szabadka érintésével a verbászi illetve a temerini táborba. A zömében gyöngyösiekből álló 2. nemzetőr csapat Szegeden, az egri születésű Lenkey János kapitány századával is találkozott. Erről így számolt be Spetykó Gábor ügyvéd Járekből keltezett augusztus 16-i levelében: „Szolnokról – hol egy éjszaka bennünket a szabad ég alatt irtózatos fergeteg és szélvészes zápor lepett meg, s hol a hadi élet viszontagságaival némileg ismerkedni kezdünk – a zászló alá történt újabbi felesküvésünk után kiindulván, augusztus 7-én Szegedre értünk, hol őszinte magyar lelkesedéssel fogadtatánk. Lenkey kapitány, ki századával aznap reggel érkezett Szegedre, előnkbe jött a város szélére, s ott sokunkkal kezet fogva üdvözölt, s tettekre lelkesített!” Lenkey János századával Máramarosszigetről, hosszú kitérővel érkezett meg 1848. augusztus 7-én, Szegedre.

Képviselőházi vita az újoncállításról

A hadügyi vezetésnek 1848 nyarán a délvidéki felkelés, a horvát-magyar viszony elmérgesedése miatt azzal kellett számolnia, hogy a létező katonai struktúra gyökeres megváltoztatása egyelőre lehetetlen, ezért a megajánlott újonclétszám teljes vagy részleges kiállításának törvényi szabályozását vették elő. Mészáros hadügyminiszternek sikerült szakértői jóvoltából viszonylag gyorsan elkészítetnie még júliusban a részletes tervezetet, amit átadott Deák Ferenc igazságügy miniszternek. Deák azt 12 paragrafusba szerkesztve formálta törvényjavaslattá, és ez került benyújtásra Pázmándy Dénes házelnöknek.
A Mészáros-féle újoncállítási törvényjavaslat felhatalmazást kért a kormány számára, hogy a hadsereg létszámát – összhangban a július 11-i megajánlással – 200 000-re emelhesse (a határőrség nincs benne): s a törvény szentesítését követően első lépésként 40 000 gyalogos és 4300 lovas újonckatona kerüljön behívásra, s a katonapolitikai szükségleteknek megfelelően folytassák a felfejlesztést.
A tervezet szerint kötelező újoncállítás alá esik osztály- és valláskülönbség nélkül, Magyarország és kapcsolt részeinek 19. életévet betöltött minden férfi polgára. Mentesülnek a szolgálatlan lévő felszentelt lelkészek és rendes iskolai tanítók, „további rendelkezésig” a határőrök, továbbá a családfők, illetve a család-fenntartáshoz szükséges egyetlen gyermek vagy vő. A törvénytervezet az újoncok szolgálati idejét hat évben kívánta megállapítani, a kiállítás a 19. életévüket már elért, de 20. évüket még be nem töltött fiúkkal kezdődik. Ha nem telik ki belőlük a szükséges létszám, akkor tovább kell lépni a következő korosztályok igénybevételével. A kiszolgált katonáknak zsoldját, tartozzanak az altiszti karhoz vagy a legénységhez, ha újabb négy évre vállalják a katonai szolgálatot, 1/3-al meg kell emelni. Szolgálat-megváltás vagy helyettesítés ezentúl nem megengedett. A toborzás rendszere megszűnik, a kormány biztosokat nevez ki a törvényhatóságokba, akik a helyi hatóságok közreműködésével, kigyűjtik az egyházi anyakönyvekből a 19-22. életév közötti férfiak adatait. Katonai alkalmasságukról orvos igénybevételével dönt a sorozó bizottság. A tervezet mivel a katonatoborzás és helyettesítés egyöntetű megszüntetését kívánta elrendelni, egyidejűleg az általános hadkötelezettség elvét is kimondta, megszabva legalsó korhatárként a 19. életévet, viszont felső korhatárt nem jelölt meg. Az újonckiállítás módját illetően egyszeri alkalomra a sorshúzás alkalmazását is megengedte.
A törvényjavaslatot a házszabály szerint a bizottságként működő 9 osztálynak kellett volna megtárgyalnia, ezekbe viszont a képviselők sorsolással kerültek, nem az illető szakterülethez igazodva. Kossuth érzékelte a fonák helyzetet, s kérte július 26-án, hogy a had- és pénzügyi törvényjavaslatok estében ne kelljen az illetékes miniszternek miden osztályban külön megjelennie, hanem osztályküldöttek előtt adhasson tájékoztatást. Ők majd az előterjesztő miniszternek közvetítik osztályaik feltett kérdéseit, s az arra adott viszontválaszt is. A honatyák Kossuth javaslatának célszerűségét elismerték, és hozzájárultak a 18 tagú un. „központi választmány” megalakításához, noha a Házszabályban nem ismert ilyen parlamenti szervet. Gyakorlati szempontból mégis csak az előterjesztő számára eredményezett időmegtakarítást, mert a képviselők az osztályok ülésein nem tekintettek el a törvényjavaslatok vitájától. A bizottsági-osztályok munkájukat július 28-án, kora délután fejezték be, ezt követően a központi választmány azonnal összeült. A meghallgatás még augusztus 1-én, a plenáris ülés kezdete előtt is folyt, a hadügyminiszternek akkor éppen húsz kérdésre kellett válaszolnia.
Az újoncállítási törvényjavaslat vitája aznap házszabályszerűen rendben megkezdődött: a házelnök utasította a jegyzőket, hogy olvassák fel a Mészáros-féle tervezetet, majd ismertessék a központi választmány jelentését és a törvényjavaslathoz beadott módosító javaslatokat. Ezután váratlan lépés történt, felállt gr. Batthyány Lajos miniszterelnök és – élve a házszabályban biztosított jogával – kérte az országgyűlés zárt ülésének elrendelését. Ez megtörtént, ahol előterjesztette a kormányt kérését, a törvénytervezet tárgyalását néhány napra halasszák el. Előző nap tért vissza Bécsből, nem tárhatta a nyilvánosság elé, hogy ott a titkos Konferencia a kérdés vitájának elodázásában állapodott meg birodalmi szempontokra tekintettel.
A halasztásról házszabályszerűen a képviselőház csak nyílt ülésen dönthetett, ezért a formalitás betartásával a házelnök újból megnyitottnak nyilvánította a tanácskozást és Kemény Dénes belügyi államtitkárnak adta meg a szót, aki magára vállalta a „ködösítést”, a népszerűtlen, de szükséges feladatot. Kemény, aki Gyulafehérvár mandátumával rendelkezett, taktikusan járt el, közölte, hogy a t. ház előtt fekvő újonc-kiállítási törvényjavaslat csak egyszeri alkalomra szól, s mindaddig nem célszerű tárgyalni róla, míg a hadügyminiszter be nem terjeszti a haderő átfogó reformját előterjesztő törvényjavaslatát, s az ehhez kapcsolódó pénzügyi elgondolások tervét. A képviselők elfogadták Kemény Dénes magyarázatát, s jóváhagyták a kormányakaratot. A halasztás mögötti eltitkolt várakozást főként az motiválta, hogy magyar kormányzati körökben megalapozottnak tűnt az a remény, hogy Ausztria az egységes Németország része lesz, abba bele fog olvadni. S ennek következtében a bennünket kötelező Pragmatica Sanctio törvénye önmagától okafogyottá lesz, érvényét veszti, s Magyarország szuverén módon léphet.
Mászáros Lázár hadügyminiszter 1848. augusztus 5-én benyújtotta a parlamentnek a katonaállítási rendszer általános elveit összegző tervezetét. Ez nyolc paragrafusba sűrítette a teendőket. A hadüggyel összefüggő pénzügyi számítások áttekintése is megkezdődhetett a parlamenti bizottságokban.
 Augusztus 7-én újabb időhúzó taktikázásra került sor: Mészáros hadügyminiszter közölte, most tud eleget tenni a T. ház korábbi felkérésének, hogy személyesen látogassa meg a Délvidéken állomásozó nemzetőröket és sorkatonákat, ezért mielőbb elindul szemleútjára, az al-dunai katonai táborok megtekintésére. Egyben közölte, a katonaállításai törvény vitájában személyesen részt kíván venni, ezzel jelezte, várják meg visszaérkezését. Így a törvényjavaslat általános vitája ismét eltolódott, a hadügyminiszter csak augusztus 15-én érkezett vissza Pestre.

A Lajtán túl sem tétlenkedtek a politikusok, a német egység kérdésében kitisztultak az erővonalakat jelző álláspontok. Frankfurtban 1848. augusztus 6-án még olyan határozat született a Birodalmi Gyűlésen, hogy valamennyi német tartomány hadserege egységes jelképet és nemzeti színt köteles használni. Magyar politikai körökben erre felmerült – kellő nemzetközi tájékozottság hiányában -, hogy e „factum” akár ürügyül is felvethető lehetne majd az önálló magyar hadsereg létrehozásának egyik indokaként. A magyar képviselőházban is volt ennek előzménye, augusztus 3-án a radikálisok követelésére született egy állásfoglalás, amely kimondta, „Ha az ausztriai bécsi kormány a frankfurti összpontosult német hatalommal a német egységnek kérdése miatt háborúba keverednék, Magyarország pártolására Frankfurt ellenében ne számítson.” De ezek csak hiábavaló várakozások voltak, augusztus 7-én Theodor Baillet von Latour osztrák hadügyminiszter levetette a német nemzeti színeket viselő szalagokat az osztrák seregek zászlairól. S augusztus 10-re a közvélemény előtt is egyértelművé vált, Ausztria hátat fordít a német egységtörekvésnek, így az osztrák-magyar államjogi viszony nem módosulhat. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar újoncállító törvényjavaslat alapelvein nincs mód változtatni.

Hány hét a világ? (Petőfi Sándor)

Az elhalasztott katonaállítási törvény általános, majd részletes vitája 1848. augusztus 16-án kezdődött meg a képviselőházban. A halasztás elfecsérelt két hétnek bizonyult, ugyanis Josef Radetzky tábornagy osztrák csapatai Itáliában sikeresen háborúztak. Ennek hatására Batthyány Lajos és Mészáros Lázár igyekezett még az eddiginél is határozottabban elkerülni a nyílt szakítást Béccsel.
E megmutatkozott gr. Batthyány kormányfő parlamenti beszédében is, amikor a hadügyminiszter újoncállítási törvényjavaslatának beterjesztését azzal indokolta, hogy „ha oly alakban nem öntetik határozatunk, miszerint az Ő Felsége előtt elfogadhatónak látszik - leléphetne ugyan egy vagy más minisztérium, de törvény mégsem lenne belőle”.
Petőfi Sándor Hány hét a világ? címmel aktuálpolitikai verset akart közölni ebből az alkalomból, Vas Gereben lapjában a Nép barátjában. A főszerkesztő azonban elutasította, így a költő barátai segítségével volt kénytelen röpiratban terjesztetni a verset.  Petőfi érdekes költeményében egy Pesten járt falusi érdeklődő legény szájába adta a valóságos dilemmát: „Pesten járt kend, bátya, ugyan mondja meg/ Mit csinálnak odafönn a követek? /Mondja, el a sok szép jó hírt felőlök, /Hadd buzduljon a szívem, hadd örülök./ ”Nem örülsz a pesti hírek hallatán,/… Nem akar az országgyűlés egyebet,/ Csak az egyet, hogy katonák legyetek”/... Éspedig nem magyarok, de németek./ Belebújtok majd a német ruhába,/ Német szóval vezetnek a csatába, /Német zászló, az a feketesárga,/ Avval mentek szegény Olaszországra?/… Olaszország minket soha nem bántott, /Egyet akar velünk: a szabadságot. /Ezért minket odavinni nyakára?/ Sose’ lépünk mi arra a határra./ Itt maradunk mi a magyar hazában,/ Ezt megvédjük mindhalálig mindnyájan,/ De magyar ruhában és magyar szóval,/ És a magyar háromszínű zászlóval./

Pázmándy Dénes házelnök tehát 1848. augusztus 16-án - immár második olvasatban - ismét vitára bocsátotta a képviselőházban az „újonczállítási t. Javaslatot”. Az osztály-bizottsági észrevételek alapján az eredetileg 12 paragrafusból álló szöveget kiegészítették és kibővítették 21-re. Ez kimondta: a csapatok, amíg az ország békéje nincs biztosítva, elsősorban a belső lázadások elnyomására használhatók fel, a magyar korona határain kívüli bevetése csak idegen hatalom által történő külső veszélyeztetés esetén kerülhet sor. Az újoncokból először azoknak az ezredeknek 3. zászlóaljait kell feltölteni, amelyek ténylegesen részt vesznek az országhatár térségében támadt zavargások felszámolásában. Az ezt követően fennmaradó újoncokból új ezredeket kell kialakítani, amelyeknek ügyvitele és vezényleti nyelve, zászlaja és ruházata, valamint jelrendszere kizárólag magyar. Mihelyt a körülmények lehetővé teszik, a sorezredeket is „magyar lábra kell állítani”, s egyesíteni az új magyar ezredekkel. A nemzethez lojális idegen ajkú tisztek, akik nem beszélik nyelvünket, rangjukhoz méltó nyugdíjjal nyugállományba vonulhatnak. A törzstisztek kinevezése magyar hadügyminiszteri ellenjegyzés mellett történik, alacsonyabb katonai beosztások esetén a miniszter saját hatáskörében intézkedik.

Hadkiegészítési elképzelések

Pesten a képviselőházban 1848. augusztus 16-án, a törvényjavaslat általános vitájának első napján már kiderült, hogy legalább ötféle elképzelés létezik az újoncállítás módjáról. Mészáros Lázár hadügyminiszter valamennyi újoncot a létező sorezredekbe kívánta besorozni, mégpedig nemcsak a létező zászlóaljak hiányainak pótlására, hanem új negyedik zászlóaljak létrehozása céljára. A központi választmány viszont az ezredeknél csak a harmadik zászlóaljak kiegészítését javasolta, a kimaradt újoncokat haladéktalanul „magyar lábra”, önálló csapattestbe akarta állítani, ami később a sorezredekben is megtörtént volna. A harmadik nézet szerint a harmadik zászlóaljak kiegészítésén túl már most fel kell állítani a sorezredekben a negyedik zászlóaljakat. Deák Ferenc is előállt egy vérszegény prakticista javaslattal: „a magyar lábra állítás” elvének kimondása mellett kérte, hogy az intézkedés jogát ruházzák az illetékes miniszterre. A képviselők radikális csoportja viszont egy csapásra kívánta megváltoztatni a korábbi gyakorlatot, minden határainkon belül állomásozó katonai alakulatot – kivéve a harcérintkezésben lévőket – a bevonuló 40 ezer újonccal együtt, azonnal magyar vezényletű egységekké kívánta átszervezni.

Kossuth Lajos indítványa

A tárgyalás kezdett parttalanná válni, amikor a vita negyedik napján Kossuth Lajos szót kért. Bevezetésként – elsősorban taktikai meggondolásból - azt hangsúlyozta, az 1848: III. tc. értelmében felállítandó hadsereg a dinasztia fennmaradásának „legbiztosabb” támasza lesz, melyben a hazaszeretet és a királyhűség eszméje egyesül. Felszólította Mészáros Lázár hadügyminisztert, a ház színe előtt is „hozza meg azon áldozatot”, amellyel „a haza megmentőjévé válik”. Ezzel arra célzott, hogy a minisztertanács ülésén ajánlatára született egy kompromisszumos tervezet, melynek értelmében a sorkatonaságot „magyar lábra kell állítani”, de mivel közvetlen harcérintkezésben vannak, első lépcsőben a gyalogezredek 3. zászlóalját kell feltölteni a bevonuló 12 000 újoncból. A többiekkel a májusban szervezett honvédzászlóaljak legénységét kell növelni, de szó lehet a huszárezredeknél eddig hiányzó „tartalék-divíziók” felállításáról is. A sorkatonaság tisztjeinek megnyugtatására azt is közölte, átvételüket és megfelelő beosztásban történő alkalmazásukat törvényben fogják biztosítani.
A képviselőház többsége 1848. augusztus 19-én elfogadta Kossuth indítványát: Mászáros visszavonta saját tervezetét, s lemondott a gyalogezredeknél általa annyira szorgalmazott 4. zászlóaljak felállításáról.
Aznap még az esti órákban megkezdte a képviselőház a központi bizottmány által kidolgozott törvényjavaslat tárgyalását. Mészáros Lázár a 3. §.-hoz módosító javaslatot nyújtott be, amelyben azt indítványozta, hogy a kiállítandó újoncokból kizárólag a magyar sorgyalogság 3. zászlóaljait kell kiegészíteni, a magyar lovasságnál a 4 osztály hiányát pótolni, s mellettük egy tartalékszázadot létrehozni. A módosító javaslat nem tett különbséget harcoló vagy békeállományban lévő csapatok között.
Ettől eltérően a központi bizottmány javaslata kizárólag a belföldön támadt konfliktusok lecsillapításában ténylegesen közreműködő ezredek 3. zászlóalját kívánta feltölteni, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar kiegészítésű ezredekről van szó. A fennmaradó újoncokból irányozta volna elő a kizárólag magyar ügyviteli és vezényleti nyelvű, zászlajú, ruhájú és rangjelzésű új ezredek szervezését. A létező magyar sorezredek később kerültek volna egyesítésre az új ezredekkel. A választmány tervezetének e felfogást rögzítő 4-5-6. paragrafusai azonban nem nyertek jóváhagyást a képviselők részéről, hiába szólította fel a házelnök őket, hogy felállással támogassák.
Ezután Mészáros Lázár módosító indítványa került sorra, melynek lényege abban állt, hogy az újoncokkal történt feltöltések után még rendelkezésre álló katonákból honvédzászlóaljakat kell kialakítani. Ezekben a vezénylettől az azonosító jelig, minden magyar jelleget öltene rögvest, és mihelyt a körülmények megengedik, a további magyarországi sorezredek ugyancsak „magyar lábra állíttatnak”.
Ezután névszerinti szavazás következett a képviselőházban, ahol Mészáros módosító javaslata 226 igent és 117 nemet kapott, 45 képviselő nem tartózkodott a voksoláskor az ülésteremben. A szavazás azt mutatta, hogy a honatyák csaknem egyharmada nem értette, vagy nem volt halandó elfogadni a kormánynak a lehetséges gyakorlati következményekkel reálisan számoló álláspontját, és túltette magát az aggályokon.
 Kétségkívül nem elszigetelt vélemény volt, a politika iránt érdeklődő közvélemény jelentékeny része is osztozott a hazafias felbuzdulást tükröző felfogásban. Ékes példa erre Petőfi Sándor feddő verse, mely Vörösmartyhoz - midőn a nemzetgyűlésben augusztus 21-én a hadügyben a többséggel szavazott címmel, s másnap jelent meg:
 
Hallgassak-e, mivel szeretlek,
Miként atyámat szeretem?
Hallgassak-e, mert teneked sem
Fáj majd úgy a szó, mint nekem?..
Hogy is tehetted, amit tettél,
Az Isten szent szerelmeért! –
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Azért hagyád el a muzsikát,
Azért tevéd le lantodat,
Hogy, földre szállván az egekből,
Tüstént besározd magadat.
Sarat, sarat kell látnom rajtad!
Inkább szeretnék látni vért. –
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Ime a sas, ha itt alant van
A földön, milyen nagy madár,
S olyan kicsiny, hogy alig látszik,
Midőn a fellegekben jár,
Te fönn valál nagy, s lenn kicsiny vagy;
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Megunta azt a szennyes pályát
A nemzet, melyen eddig ment,
Kiküzködé magát belőle,
S új célt tűzött ki odafent,
S ti visszahurcoljátok őt a
Mocsárba, honnan már kiért. –
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Mit bánom én, hogy nem magad vagy,
Hogy ott száz és száz van veled?
Habár ott volna valamennyi,
Itt kéne lenni teneked,
Ha a költő is odahagyja,
Ki küzd aztán a jó ügyért?-
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Te voltál a nemzet költője?
Te írtad azt a Szózatot,
Mely szólt egy országnak szívéhez?...
Azt most már szétszakíthatod,
Mert hierogrif lett belőle,
Amelyet senki meg nem ért. –
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
Ki hitte volna? Én nem hittem,
Hogy neved is, e fényes név,
Hazánk egén csak rövidéletű
Futócsillag volt, nem egyéb.
Omoljatok, szemem könyűi,
E lehullott szép csillagért! –
Nem én tépem le homlokodról,
Magad tépted le a babért.
 
A történész ma is kénytelen bevallani, a parlamenti szavazás körülményei ma sem egyértelműen tisztázottak: a minisztertanács ülésén elfogadott kompromisszumos megállapodásba csak erőltetetten érthető bele az elfogadott javaslatot. Az is tény ugyanakkor, hogy a kormány képviselői mandátummal rendelkező tagjai (gr. Batthyány, Deák, Eötvös, Klauzál, Szemere és Széchenyi) mégiscsak támogatták. Viszont Kossuth Lajos neve nincs a szavazók között, de a távolmaradók listájáról is hiányzik. Talán a soros jegyzőt megkérte, hogy ne is szólítsa fel szavazásra, mint érintettet?

Ezt nem tudjuk, de a régi római mondás szerint „Tacitum tormentum animi conscientia” (A lélek szótlan gyötrelme a lelkiismeret), szíve mélyén talán mégiscsak háborgott?

Délvidéki harcok

Báró Bechtold Fülöp altábornagy főparancsnok főhadiszállását 1848. augusztus 17-én áthelyezte Óbecséről Verbászra, miután Szenttamás ellen augusztus 19-én általános támadást kívánt indítani. A hadparancs értelmében a települést három oldalról kellett megtámadni: Wolnhofer tábornok vezetése alatt álló 4 gyalogos zászlóaljnak, a Württemberg huszárok Lenkey János százados parancsnoksága alatt álló századával és két tizenkét fontos üteggel, a kiskéri útról a Ferenc-csatorna hídja körül kiépített hídállás ellen kellett megkezdeni a támadást. A második éknek - Bakonyi Sándor ezredes úr parancsnoksága alatt - a verbászi út felől kellett a városba behatolnia. A harmadik kisebb hadoszlop Óbecse felől támadt neki az un. Csillagsáncokat védő szerbeknek. Egyidejűleg a Turját (szerbül Turija) megszálló szerbeket is nyugtalanítania kellett Kolowrat és Castiglione ezredes katonáinak.
Az átfogó támadás augusztus 19-án, nem sokkal éjfél után indult el Kiskérről (Bačko Dobro Polje): Wolnhofer tábornok katonái a mocsaras és zsombékos területen, a Ferenc-csatorna hídja irányába indultak el. A hídfőt a lengyel Vnorovsky parancsnoksága alatt védték a szerbek, legalább ezerötszáz határőrrel, néhány száz - a „rongyosgárdisták” kategóriájába tartozó - szerviánnal és 4 ágyúval. A magyaroknak viszonylag hamar sikerült a szerb ágyúkat – egy kivételével - elnémítani, amit erőteljes gyalogsági rohamnak kellett volna követnie. Erre azonban nem került sor, mert megérkezett Bechtold főparancsnok parancsa a támadás félbeszakítására, ugyanis a másik két támadó osztag még nem volt harcérintkezésben, túlságosan messze volt. Wolnhoffer parancsnok valószínűleg félreértette Bechtold szándékát, mert visszavonta támadó csapatait.
Szenttamás nyugati oldalán a sáncokat péterváradi és sajkás szerb nemzetőrök, továbbá több ezer népfelkelő védte. Ezek a sáncok előtt felállított csatasorban várták a támadást. Bakonyi ezredes úr Sándor-gyalogezredbeli katonái kézitusára kényszerültek. A magyarok erőteljes rohama következtében a szerbek néhány óra múlva beszorultak a sáncok mögé, sőt egy tizenkét fontos magyar üteg az ellenség térfelét is rézsúttűz alá vette. Viszont ekkor beérkeztek a hídfőtől átcsoportosított Vnorovsky vezette szerbek, akik a szerviánusokkal együtt, újult erővel álltak ellen csapatainknak, s fordulatot csikartak ki a harc menetében. Bakonyi Sándor ezredes úr parancsnoksága alatt álló hadoszlop kénytelen volt meghátrálni. (A lévai születésű 43 éves báró Bakonyi Sándor ezredes Pozsonyban a 2. (Sándor) gyalogezred parancsnoka volt, onnan vezényelték a Délvidékre dandárparancsnoknak. Az OHB 1848. október 30-án már vezérőrnaggyá léptette elő.) A kimerült katonák visszavonulását Verbászra, Aulich Lajos alezredes egységei és Lenkey János őrnagy huszárjai fedezték.

 A Turja elleni támadás sem sikerült: Kolowrat parancsnok tüzérségi előkészítés utána gyalogsággal és a lovassággal rohamra indult, de a sáncokból és házakból oly öldöklő puskatűzzel fogadták, hogy kénytelen volt a rohammal fölhagyni, s a tüzérségi harcot ismét felvenni. Du. 4 óra körül azonban megérkeztek a Szent-Tamásnál felszabadult szerbek átcsoportosított erői és ezek visszanyomták a magyarokat Kis-Kér irányába. Szenttamás (Srbobran) 3. ostromára szeptember 21-én került sor, de ez sem hozott eredményt.

Járek ostroma

 

A túlnyomórészt német lakosságú Járek községnek lakosainak is sokat kellett szenvedniük, mert a szerb tábor közvetlenül szomszédságukban került felállításra. A szerbek merész akciókat kezdeményeztek, így 1848. augusztus 12-én Járek mellett foglyul ejtettek két szolnoki és egy gyöngyösi nemzetőrt. A kiszabadításukra sikertelen kísérletet tett Heves és Külső-Szolnok Vármegye oda vezényelt nemzetőrsége, akiknek ez volt az első fegyveres akciójuk a Délvidéken. (A fogságba esetteknek végül szerencséjük lett, mert a szerbek Péterváradon kiadták őket az ottani katonai hatóságoknak.) A temeriniek augusztus 13-án, a járekiak augusztus 14-én visszavertek egy-egy szerb támadást.
Lenkey Károly őrnagy Bechtold főparancsnoktól augusztus 18-án, du. tizenhét órakor kapott parancsot, hogy még az éjjel vonuljon be csapataival Járekbe, mivel másnap az egész római sáncvonalon megindul majd a magyar csapatok átfogó támadása. Komoly ellenállás esetére támogatásul három ágyút is ígért nekik. A csapatok hajnalban érkeztek meg gyalogmenetben, ott azonban nem sokáig pihenhettek meg, mert „a rácok a sáncokból előrenyomultak, s a mieinket ágyú- és fegyvertűzzel támadták meg” – írja visszaemlékezésében az őrnagy. Erre a hadosztály kötelékébe tartozó egy századnyi huszár, a Panyi százados vezette Esztei ezredbeli sorkatonák, a porosz főhercegbeliek és a Gyulay-sorezredi gyalogság két százada - Nagy őrnagy parancsnoksága alatt -, valamint a hevesi nemzetőrök zászlóalja azonnal riadóztatva lett. A sorkatonaság csatárláncba bontakozott ki a községtől mintegy 300 lépésre, s tüzelt az ellenségre, viszont nem lendült előre támadásba, hanem állóharcra rendezkedett be. Lenkey őrnagynak feltűnt, hogy az ellenség ágyúi kizárólag a tartalékként szereplő, s a sorkatonáknál hátrább helyezkedő nemzetőröket lövik, a sorkatonaságot feltűnően kímélik. Déltájban a Pétervárad felől vezető úton hírtelen feltűnt egy szakasz császár-huszár három ágyúval, a szükséges lőporos szekerekkel. „Ezt látván a hevesi nemzetőrök örömrivalgásba törtek ki” – mesélte el Lenkey visszaemlékezésében -, hamarosan viszont meglepetés érte őket. A 6 fontos félüteg parancsnoka, az osztrák Stein cs. kir. mérnökkari százados, mintha nem is folynának harcok, hidegvérűen kifogatta az ütem lovait a faluban, elrendelte megetetésüket és pihenést rendelt el katonáinak.
Lenkey őrnagy értetlenül állt Stein magatartása előtt, ezért hadsegédjét Horváth László főhadnagyot beküldte a faluba a századostól megtudakolni, miért nem sietnek a tüzérek a csata színhelyére? Stein azt válaszolta nyeglén, „neki a nemzetőrök nem parancsolnak, van neki utasítása teendőire nézve”. Lenkey, időskori emlékezésében meséli el, hogy Horváth fh., miután visszaérkezett a válasszal, ő azonnal levelet fogalmazott „egy dob tetején” az osztrák tisztnek, melyben hivatkozott Bechtold altb. előző napi parancsára, mely tartalmazta a tüzérségi támogatás ígéretét. Lenkey a levél átadását ismét Horváth főhadnagyra bízta, mellé adta, mintegy tanúként Radics Miklós és Schneé László nemzetőröket, tekintélyes Heves megyei megyebizottmányi tagokat, az utóbbi országgyűlési képviselő is volt. Az osztrák kapitány azonban most sem változtatott érdektelenségén, sőt odavetette nekik: fizessen a nemzetőrség 30 ezer forintot a haderő kasszájába, akkor átadja az ágyúkat. Lenkeyben erre már felsejlett – mint írja -, hogy „itt rút cselszövény s árulás lappang”, ezért némileg kivárt, majd keményebb lépésről döntött. Elhatározta, hogy Losonczy Lajos nemzetőr százados vezénylete alatt a faluba irányítja a hevesi 3. század nemzetőreit, parancsba adva nekik, hogy erőszakot is alkalmazhatnak az osztrák katonákkal szemben, ha megtagadják a fegyveres együttműködést. A század elindulására azonban nem került már sor, mert Stein kapitány idejekorán észrevette a készülődést, s a neki alárendelt huszárokkal együtt - az ágyukat is magukkal vontatva - sietve elnyargaltak Pétervárad felé. Üldözésükre viszont Lenkeynek nem volt módja, mivel alárendeltségében nem álltak huszárok.
A magyar katonák és nemzetőrök „ott állottak egész nap hosszán át, éhen és szomjan”- írja Lenkey Károly késői visszaemlékezésében -, amíg este, úgy hat óra tájban a szerbek visszahúzódtak, ágyúikkal együtt a sáncok mögé. Csípősen hozzáteszi, az intervenciós szerbek úgy jártak el „mint egy gyakorló hadcsapat a béke idején, kényelmesen, a magyarok szeme láttára anélkül, hogy azok üldözőbe vehették volna az elbizakodott ellenséget.” Lenkey őrnagy ezután visszarendelte nemzetőreit a faluba pihenésre.
Ö pedig Franz Herczberg százados társaságában, aki az Este sorezredbeli gyalogságot vezényelte, előfogatos lovas kocsira ült és Temerinbe hajtatott. Jelentést kívánt tenni a „járeki-afférról” gróf Castiglioni Heinrich cs. huszár ezredesnek, a temerin-járeki seregtest parancsnokának. A két tiszt először Temerinben gróf Szécsen Antal ezredes kastélyában kötött ki, aki Lenkey Károlynak egykori tiszttársa volt, együtt szolgáltak a 2. huszárezrednél még az 1830-as években, ausztriai helyőrségekben. Az ezredes (1819-ben született Budán, s példátlan politikai karriert futott be a szabadságharc után) éppen otthon volt, tanácskozott a Turjáról visszavonult tiszttársaival, köztük gr. Castiglioni ezredessel.
Szécsen Antal ezredes nyomban bemutatta a parancsnoknak Lenkeyt, aki áttessékelte őket egy másik szobába. Lenkey itt azután elmesélte a történteket gr. Castiglioninak és kérte az ezredest, adjon ki egy „szigorú rendeletet”, olyan bizalomerősítő parancsot a sorezredbeli és a nemzetőrtisztek közötti alá harmonikus viszony szabályozására. Kitért Perczel Mórnak a képviselőházban 1848. augusztus 21-én elhangzott felszólalására is, mely „árulási vádat” fogalmazott meg a délvidéki harcokra utalva. Ez könnyen oda vezethet, hogy „a nemzetőri blousokba öltözött, s figyelembe nem vett vagyonos intelligentia”, valamilyen felhívás hatására fegyveresen szembefordulhat a sorezredbeli tisztekkel és „borzasztó bartolomei éjt idézhet elő, s a feketesárga színt kedvelő tisztekkel miként árulókkal, elbánik majd” – mondotta visszaemlékezése szerint.
A Szent Bertalan éjszakájának felidézése, mely a 16. századi francia vallásháborúk egyik legismertebb eseménye volt valóban több tanulsággal szolgált. Hiszen az történt, hogy 1572. augusztus 23-ról augusztus 24-re virradó éjszakán, a békülési célzattal Párizsba gyűlt hugenották nagy részét - a király beleegyezésével – lemészárolták. Az eset felidézése valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy gróf Castiglioni huszár ezredes komolyan elgondolkodott Lenkey példáján, és az első adandó alkalommal megvált haderőnktől. Mindenesetre most Lenkey elérte, hogy az ezredes megígérte neki, hogy másnap lovas ütegéből három ágyút rendelkezésére bocsát. Erre azonban nem került sor, mert az ezredes néhány nap múlva visszatért az osztrák birodalmi haderőbe.
 A főparancsnok báró Bechtold Fülöp altábornagy két jelentésben számolt be Szent-Tamás és Turia megtartásáért folytatott harcokról a kormánynak. Az augusztus 21-én keltezett szolgálati jelentésében külön kiemelte, hogy „a Württemberg-huszárezred kapitánya Lenkey (János) derék századával a legveszélyesebb helyeken vitézsége kitűnő jeleit adá, valamint bebizonyítá azt, hogy a század a kegyes bocsánatra, minden kivétel nélkül valódilag érdemes”. Külön megemlítette „a vakmerő és lelkes főhadnagyot”, az 1824-ben Milánóban született Fiáth Pompejust, aki augusztus 18-án az ágyútelep jobb oldalán álló második szárnyat vezényelte, és „egy ágyúgolyó által nehéz sebet kapott s ámbár ezen derék tiszt felgyógyulásában kételkedtünk – írja Bechtold - , mégis ahhoz reményt kötünk”. Sajnos az utóbbi nem következett be, a 25 éves főhadnagy augusztus 25-én, Écskán elhunyt. Bánlaky József hadtörténész szerint az augusztus 18-21. közötti harcok következtében magyar oldalon kb. 250 halottról lehet beszélni. A kormány hivatalos lapja a Közlöny, viszont a halottak számát 40 főre teszi, a sebesültekét százra.
 A 1. számú hevesi zászlóalj parancsnoka Lenkey Károly őrnagy 1848. augusztus 20-án írt levelében arról panaszkodott Heves megye közgyűlésének, hogy a katonák a szolgálatot nem akarják 10 hétre meghosszabbítani, s határozattan kijelentették, Kisasszony napjára, azaz szeptember 8-ra, mindenképpen hazatérnek.
A harcok a térségben augusztus 27-én ismét kiújulással fenyegettek: Lenkey Károly újabb sürgetésére Bechtold főparancsnok végre elküldte Járekre a megígért 6 fontos félütegnyi tüzéralakulatot, hat lőporos szekér kíséretében. Az ágyúkat a község főterén állították fel, míg a kocsikat a falun kívül helyezték biztonságba a szekerészek és megetették lovaikat. Alig múlt el dél, amikor egy őrvezető rohant Lenkeyhez, s jelentette: a nemrég érkezett tüzérek felpattantak az ágyúvontató lovakra, és elnyargaltak a péterváradi úton, s néhány lőporos szekeret is magukkal vittek. Erre a kapitány sebtében a sokoldalú Kőnig Endre osztrák hadnagy felelősségére bízta a fogat nélkül maradt ágyúkat, akinek tüzéreket is kellett betanítani a szorult helyzetben, vontató lovakat pedig a földművesektől terveztek rekvirálni. A legénység is morgolódott a tüzérség hiánya miatt, augusztus 28-án keltezett levelében említi az egyik egri nemzetőr, hogy a régi római sáncok mögül most is nyolc ágyúval lőtték a szerb lázadók őket és du. egy órakor támadást intézett az ellenség a Járekot védő 1400 hevesi nemzetőr frontszakaszán. „Mi utolsó csepp vérünkig védelmezni fogjuk, de ha ágyút nem kapunk, baj lesz” – jósolta. Külön megemlítette, hogy „az egriek különösen bártan, s lelkesen viselték magukat”, áldozatok árán, de visszaverték az ellenséget. Augusztus 29-én reggel szerencsére 24 szekerészló érkezett Verbászról, sajnos kocsisok nélkül. Viszont velük tartott három jól képzett osztrák tüzérkatona. A szerbek ismét du. egy óra táján támadtak. Az ütközet még tartott, amikor két óra körül hírtelen feltűnt Mászáros Lázár hadügyminiszter Bechtold tábornokkal egy hintón Járeknél. A főparancsnok a Kőnig hadnagy parancsnoksága alatt álló 6 fontos ágyút nyomban Temerinbe irányította, mint mondta, „ott erősen szorítják a mieinket”. Így Járeknél nem maradt csak egy 6 fontos ágyú egy kiegészítő 10 fontos vetágyúval. Ez utóbbi bizony hamar harcképtelen lett, „lavérja” (vetőszerkezete) széttört. Lenkey Károly leírja, hogy a védvonal jobbszárnyán találta meg Mészáros hadügyminisztert, aki közölte vele, hogy mielőbb tovább kell menniük a péterváradi út mellett lévő csárda irányába, ezért egy szakasz huszárt rendeljen védelmükre: „Őrnagy úr! Tekintsen csak oda, utam arra vezet, de az út, miként láthatja, rácokkal s veressapkás szerbekkel van elborítva”. Erre Bechtold altábornagy németül szólalt - Lenkey visszaemlékezése szerint igen látszott rajta, hogy „a jó ebéd a szó szoros értelmében rózsaszín kedve deríté” – s így nyugtatta az izgatott minisztert: „Ej, ugyan mit aggódik Miniszter úr! Ezen csőcselék nép (ti. a rácok és szerbek) nem fognak minket akadályozni”. Lenkey Károly gyorsan lóra szállt, s elment huszárokat odahozni, feljebbvalói biztosítására odavezényelte az egri 2. század nemzetőrt is. Visszatérte után egy altisztet talált a miniszter kocsija mellett, mintegy harminc sorkatonával. Lenkey rohamcsapatba szervezte a katonákat és átfésültette velük a csárda környékét. A szerbek és rácok csatárláncuk áttörésére tett kísérletnek tekintették az akciót, s visszahúzódtak a kukoricásba. Így Mészáros Lázár 12 huszár kíséretével áthajthatott a csárda melletti úton Újvidékre, ahol a lőportoronynál majdnem csapdába esett. Később Kossuth Lajos mesélte el a képviselőház 1848. szeptember 2-i ülésén, hogy ha Mészáros negyed órával később érkezik, a huszárok az utolsó emberig elvesztek volna, mert a szerbek igen erős támadást indítottak az ottani őrség ellen, az 5. honvédzászlóalj katonái két órán át védekeztek hősiesen, s csak az Újvidékről megérkező huszár egység fordította javunkra a harcot.
Járeknél augusztus 29-én este hat óra körül véget a harcok: Lenkey Károly elégedetlen volt a sorkatonaság és a nemzetőrök közötti együttműködéssel. Úgy látta, hogy Panvi kapitány huszár századjával tétlenül várakozott a sík terepen, s nem indított rohamot a rácok ellen, akik 3 ágyúból tüzeltek. Feltűnt Lenkeynek, hogy az ellenség „ivded lövésekkel szórta a golyókat” a Dombrády László százados vezette 5. nemzetőr század katonáira, akik pedig a huszárok mögött voltak hadrendbe. Ez azt jelentette, hogy az ágyúk irányzékait úgy állították be, hogy a tüzérségi lövedékek átíveljenek a huszáregység felett. Lenkey erre 6 fontos ágyújával a szerbek közé lövetett, s így azok visszahúzódtak aznap.
A magyar haderő csúfos megalázására augusztus 30-án került sor: éjjel fél egykor az egész római sáncvonalon indítottak a szerbek általános támadást Temerin és Járek (ma Bački Jarak) térségében. A Járek ellen támadás színlelt volt, a temerini alakulatok erejének elvonását célozta. Először ágyúik szólaltak meg, utána jött a gyalogsági támadás. A Járeknál álló „gloriette őrpont (a magaslaton álló őrtorony – S. S.), mely a megrohanásnak ellenállni magát gyengének érezte, segedelmet kért” – ismertette Kossuth Lajos szeptember 2-án a képviselőházban a Verbászról keltezett aug. 30-i jelentést. Temerinből útba indult egy erősítés, de Goszpodince (nagyközség Bács-Bodrog vármegye zsablyai járásában – S. S.) felől is ágyúdörgés hallatszott, Nadály (Nádalja) felől is támadtak a szerbek. Közben erős délkeleti szél támadt, mely elősegítette az ágyúlövedékek okozta pusztítást, a lángok feltörtek a falvakban és a lakosság menekülni kényszerült még az éj leple alatt. „Az ellenségnek folytonos ágyúzása, a menekülő lakosok sírása és jajgatása, a megpakolt száz meg száz parasztszekereknek egymásra tódulása… oly nagy zavart okozott, miszerint a fegyveres nép visszatartóztathatatlanul, egész Ókérig sietve hátravonult”. Augusztus 31-én reggel a szerbek tovább gyújtogattak Jérekban és Temerinben. Járek község egészen leégett, még az egyetlen evangélikus templomnak is csak a fala maradt meg; a harangokat a szerbek Karlócára vitték, s onnan az egyház csak 1850-ben kapta vissza.

Lenkey Károly, Heves és Külső Szolnok vármegyéből toborzott nemzetőregységét 1848. augusztus 30-án átvezényelték Ókérről (Zmajevo) Verbászra, ahol beszállásolták őket. Másnap engedélyt kaptak a hazatérésre: szeptember 4-én Lenkey Károly Szabadkán vételezett még takarmányt a lovaknak, érkezésük szeptember 8-ára volt tervezve Szolnokra. Az őrnagynak már nehéz volt fenntartani a fegyelmet, mert a nemzetőrök eredetileg 4 hétre vállalták az önkéntes szolgálatot távol vármegyéjüktől, de a katonai helyzet miatt ezt meg kellett hosszabbítani. A 1. számú hevesi zászlóalj parancsnokaként Lenkey Károly őrnagy már 1848. augusztus 20-án Egerbe küldött levelében panaszkodott a Heves megyei közgyűlésnek, hogy a katonák a szolgálatot nem akarják 10 hétre meghosszabbítani szolgálati idejüket. Határozattan kijelentették, hogy a Szűzanya születésnapjára emlékező Kisasszony napi búcsúra, azaz szeptember 8-ra, mindenképpen hazatérnek. A hevesi nemzetőrök Szolnok érintésével tértek haza. A szőlőszüretre való tekintettel Lenkey őrnagy a katonai gyakorlatokat felfüggesztette október 16-ig, amit meghosszabbított a sok munka miatt október 24-ig.

 

Politikai vita Görgey Artúrral

Időközben Görgey Artúr őrnaggyal került összeütközésre Heves- és Külső Szolnok vármegye közgyűlése, miután Mészáros Lázár hadügyminiszter augusztus 13-án un. mozgó nemzetőrség felállítását is elrendelte a vármegyékben. A hevesi újoncokat Szolnokra kellett irányítani, ahová kilenc megye tartozott. A tiszáninneni mozgó nemzetőrség parancsnoka az augusztus 27-én előléptetett Görgei Artúr honvédőrnagy volt, aki szeptember 13-án foglalta el új állomáshelyét. Az események ugyan csak tíz napra korlátozták ottani működését, de ez elegendő volt arra, hogy összetűzzön a hevesi politikusokkal. Szeptemberben kb. 700 hevesi nemzetőrt irányított megyéje Szolnokra, az új parancsnok azonban kevesellte a létszámot. Heves vármegye megyegyűléséhez arrogáns hangú levelet intézett és felhánytorgatta, hogy a bejelentett ötezer nemzetőrből két hónap alatt alig 700 ember jelent meg, s közülük csak 100 fő az önkéntes. Szeptember 21-én újabb levelet írt és ebben „tüzér, hidász és utász katonái számára rövid kardot” követelt, nem tartotta megfelelően felszereltségüket. Emellett felrótta, hogy „az emberek nagy részét a falvak, mert azok felruházására parancsot nem kaptak, ingben-gatyában indították útnak”. Sértő módon kijelentette, „ha a Heves megyei állandó nemzetőrség oly gyáva, hogy a maga soraiból ki nem állíthatna a vész pillanatában a magyar haza védelmére önkénteseket, legalább ruházza fel őket.” Joggal tett panaszt a vármegye a miniszterelnöknél és Görgei azonnali elmozdítását követelte: ilyen durva hangú levelet, „egy régibb idomú fekete-sárga zsinóros seregbeli tizedes sem írna”. Ez is közrejátszott abban, hogy a miniszterelnök szeptember 23-án Görgeyt Szolnokról átvezényelte a Csepel-szigetre. Itt azt a feladatot kapta, hogy akadályozza meg Josip Jellačić, Karl Roth és Hans Phillippovics tábornok csapatainak egyesülését.

Honvédtoborzás

Szeptember 13-án kapta meg az egri hadfogó parancsnokság a honvéd újoncok toborzására a felhívást. Minden 127 lakos után két honvédet kellett kiállítani. Heves vármegyének 4525 főt. 1848. október 17-én Egerben már felállt a 26. honvéd zászlóalj, amelynek parancsnokává Andrássy Jánost, a 2. székely zászlóalj őrnagyát nevezték ki. Schaffer János főbíró magát Batthyány miniszterelnököt is felkereste és kérte, a város által előzőleg már fél évre felfogadott ötven újoncot számítsák be a létszámba. Ha a költségek a várost terhelnék, akkor számítsák be az adóba. A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy négyévi szolgálatra kötelezik el magukat az újoncok, akkor beszámítják a kivetett létszámba. A várost egyedül a foglalópénz és a verbuválási költség terheli, a ruhaköltséget betudják az adóba. A kormányfőtől elbúcsúzva, Schaffer két pesti kereskedőtől azonnal megrendelt 35o katonaköpenyt és pantallónadrágot sötétszürke posztóból, darabját kilenc ezüstforintért. Úgy rendelkezett, hogy az atillát és a sapkát Egerben fogják megvarrni.

Egerben két puskaműves dolgozott, Doma János és kádas Ferenc, a városi elöljáróság felszólítására úgy nyilatkoztak, hogy „ha puska csővesszővel és szuronyokkal elláttatnak”, akkor minden hónapban 20 db lőfegyvert készek elkészíteni. A vadászpuskákért 5 ft-ot, a sorkatonaságnál használt lőfegyvereket 8 pengőforintért hajlandók elkészíteni. Gáll József pedig ajánlkozott havonta 300 db puskatus kifaragására. A városban mivel csak 392 db fegyvert sikerült összegyűjteni a lakosságtól, ezért Ürményi Antalt és Kovács Alajos kovácsmestert felszólították, hogy kezdjenek hozzá a kaszák kiegyenlítéséhez. Az október 18-i tanácsülésben pedig már javasolták, hogy kellő számú lőfegyver hiányában saját vasvillájukkal és a város által készítettet lándzsákkal fegyverezzék fel a polgárok magukat.

Epilógus

Lenkey Károly 1848 decemberének közepéig Egerben maradt, amikor viszont megérkezett a hír, hogy december 11-én már Kassát is elfoglalta a Franz Schlik gróf altábornagy általa vezetett császári hadsereg, akkor a honvédtisztet a kormány azonnal Almássy Pál kormánybiztos mellé állította. A közvetlen feladat egy lovascsapat szervezése volt. Oly sikeresen haladt a toborzómunka, hogy Füzesabonyban 10 nap alatt már hatszázadnyi katona állt harcra készen. Teljesen érthető és indokolt volt, hogy 1848. szép Karácsonyára, december 23-i keltezéssel megérkezett Lenkey Károly alezredesi kinevezése.  
Öccse, Lenkey János ekkor már a Hunyadi-huszárezred alezredese. Megmaradt Lenkey Jánosnak 1848. november 20-i beadványa az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz, melyben katonái téli ruházatáról kívánt igazi parancsnokhoz méltóan gondoskodni. Maga Kossuth Lajos elnök válaszolt, s közölte: hozzájárult, hogy a legénység számára huszármentéket varrjanak. Arra kérte csupán az alezredest, hogy az egyenruhák „az eddig szokásban volt szabás szerint készítessenek, és csupán zsinórzatra nézve kívánom azon módosítást, hogy az ne sárga-fekete, hanem veres színű legyen, s csupán öt sorral, oly formán, minő a huszár tiszteknek úgynevezett Commod dolmányán látható”. Egyúttal megnyugtatja Lenkey János alezredest, hogy „a Galíciából hazánk megmentésére véle együtt kimenekült Württembergi huszárok a fennen említett huszárezredbe lesznek besorolandók”, vagyis a Hunyadi-huszárok közé. Helyes és bölcs döntés volt, a honvédhuszárok ott álltak rendíthetetlenül vezénylő parancsnokuk mellett a szabadságharc hátralévő hónapjaiban.
Hazánk vérzivataros napjaiban sokszor igazolódtak Kisfaludy Sándor gondolatai, amit 1821-ben Az élet korai című versében oly szépen fogalmazott meg. Ebben a költeményben fordult elő először irodalmunkban a ”honvéd” kifejezés:  „Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,/ Bőszült érzéssel harcmezőre száll:/ A szép szabadság hőslánggal hevíti,/ Körüldörögje bár ezer halál./ Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti,/ Míg győz, vagy testhalmok közt sírt talál;/ A jobb utókortól reménylve bérét,/ A nyers borostyánon kioltja vérét.”/

T. Olvasóim! Sohase feledjék el honvédő katonáinkat, gondozzák sírjaikat: „Date magnis cineribus flores!” (Hintsenek virágot a nagy hamvakra!)

Felhasznált irodalom

Lenkey Károly emlékirata 1848/1849-ről. (Szerk. dr. Misóczki Lajos) Eger, 1999. Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola kiadása. 60 old.
Csiffáry Gergely: A másik Lenkey. Lenkey Károly honvéd ezredes (1803-1874) életrajza. Gyöngyös, 2000. Mátra Múzeum kiad. 83-108. old.
Varga János: Az országgyűlés szerepe a honvédelem megalapozásában. In. A magyar országgyűlés 1848/49-ben. (Főszerkesztő: Szabad György) Bp. 1998. Magyar Országgyűlés Hivatala kiadása, 112-184. old.
Hermann Róbert: Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest, 2004. Zrínyi Kiadó, 30-64. old.
Hermann Róbert: Dezertőrökből szabadságharcosok, a közkatonák lázadása, Lenkey János százada. = Magyar Tudomány, 2007. 12. sz. (Interneten: http://www. matud. iif.hu/07dec/16.html)
Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. Bp. 2000. Tinta K. 5-49. old.
Kossuth Lajos összes munkái. (CD-rom) Bp. é.n. Arcanum Kiadó.
Szabad György: Kossuth irányadása. Bp. 2002. Válasz Könyvkiadó, 277 old.
Kisfaludy Károly munkái. (A bevezetőt írta: Galamb Sándor), Bp. é.n. Franklin-Társulat kiad. 1. köt. 72-75. old.
Gracza György: Az 1848-49-iki szabadságharc története. (CD-rom) Bp. 1999. Arcanum K.
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. (CD-rom) Bp. 2001. Arcanum K.
Sebestény Sándor: Csiky Sándor életpályája (1805-1892.) Eger, 1981. Heves megyei Levéltár, 180 old.
Urbán Aladár: A pesti Középponti Választmány lapja: a Nép barátja 1848-ban. = Aetas, 2003. 3-4. sz.
Szecskó Károly: Százötven éve hunyt el Lenkey János honvédtábornok. = Honismeret, 2000. 2. sz.
Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (Szerk. Benkő Samu) = Holmi, 1996. 9. sz.1280. old.