Tartalom átvétel

A Lenkey (lenkei és zádorfalusi) család eredete

Gyökeres megyebeli család, melynek ősi fészke Sajólenke, vagy mint régebben nevezték, Nenke, melyről a családot hoszszú ideig Nenkei néven említik a régi okiratok.1 Nenkei Filente fia, Makó 1365-ben már előfordul a gömöri nemesek sorában.2 Nenkei Csirke Péter pedig 1374-ben Borosznok iktatásánál a kir.ember-jelöltek közt szerepel.3 Ebben a korban éltek Nenkei Pál és Péter, Nenkei Lászlónak fiai, aztán Nenkei Miklós, Bekének fia is, akiket mint Szentdemeter szomszédosaitemlíti egy okirat.4 Nenkei Mikó fia, István 1381-ben Gömör megyének egyik esküdt nemese volt.5

Az 1427-i összeírás a Putnoki járásban említ egy Nenykét és Nenyenkét, az előbbin Dávidnak és Makónak, az utóbbin Miklósnak és Simonnak 5-5 jobbágy telke fordul elő. Valószínű, hogy mindkettő Nenke, vagyis Lenke helysége, amely ebben a korban már Alsó- és Felsőlenkére vált. A nenkei Petroszláv Péter nenkei jószágának 1/4 részébe 1486-ban Naprágyi Györgyöt, Lóczy Pált és Albertet és zádorfalusi Berthók Albertet vezetik be az országbíró parancsára.6 Nenkei Györgynek 1489-ben egy kelecsényi jobbágyházhelyet ajándékoznak az otrokocsi nemesek, hálából azokért az odaadó szolgálatokért, melyeket Kelecsény falujuknak visszaszerzésénél a királyi kúriánál kifejtett.7

Nenkei Gergely diák 1492-ben a jászói konventnek hites jegyzője volt. Ebben az évben tiltotta Fizes Jánost és Polhos Miklóst a Papócsy Balázs hursói birtokának elfoglalásától.8 Nenkei Péter 1493-ban panaszt emelt Kóródi Pál és neje, Apollónia, továbbá fiuk, Kóródi Péter ellen, akik Nenkén egy darab földjét elfoglalták.9

Még az 1549-i összeírás is csak "Nenkey" néven említi őket, amikor Nenkey István, Miklós, Urbán, Tamás, Márk, Miklós, Zsigmond és Gáspár éltek a családból. Nenkey Miklós 1566-67-ben szolgabírája volt megyénknek. 1588-tól már Lenkey néven fordulnak elő az okiratokban. Ebben az évben néhai Lenkey Gáspár fia, Mátyás felső- és alsólenkei és zádorfalusi örökségét 60 forintért adja el Lenkey Menyhárt, György és András atyafiainak.10

1589-ben a Lenkey családot, nevezetesen Lenkey Demetert, Györgyöt, Jánost, Istvánt, Menyhártot, Gergelyt, Antalt, Imrét, Andrást és Mátyást fiági leszármazóikkal a helytartó parancsára a jászói konvent kiküldöttje vezeti be felső- és alsólenkei jószágaikba, melyekre új adományt szereztek. Az iktatásnál néhai Lenkey Péter jószágára nézve Járdánházy Péter gyámja ellentmondott.11

A következő században kivált a családból Lenkey Pál, aki 1648-ban esküdt, 1653-1655 között pedig szolgabíró volt.12 Rákóczy küzdelmei alatt Lenkey János az 1704-ben felkelő gömöri nemesség tizedese volt. Lenkey János, András és Péter szintén mint derék kurucok harcoltak a nemzeti zászlók alatt.13

A család címerére nézve meg kell jegyezni, hogy egyes ágai más-más címert használtak, de az oroszlán majdnem mindegyikben előfordul. Lenkey Zsigmond 1661-ben ilyen címert használ: pajzsban ágaskodó oroszlán; sisakdísz: ugyanaz.14 Lenkey Pál esküdt (l676-80) pecsétjén ilyen címer látható: a pajzsban csillag, mellette jobbra fordult sarló (lebegve); sisakdísz: kardot tartó kar.12 A zádorfalusi ág már 1787-ben is a következő címert használja: hasított pajzsban egymás felé néző két oroszlán; sisakdísz: növekvő vitéz, jobbjában kardot tart, vállai felett jobbról, balról csillagtól kísérve.15

1 A család szép levéltárának, melyben 1876-ban még Zsigmond-kori oklevél is volt, csak töredéke maradt fenn, melyet három ládácskában őriz Lenkey Pál Zádorfalván. (V. ö. Századok 1876, gömöri kirándulás: 48.)
2 Hanvay-lt
3 U. o.
4 Dancs-lt
5 Fejér C. D. H. IX/8. 428
6 Jászói lt. ikt.
7 U. o. A. 100.
8 Jászói lt. A 124. Hursó Borsodban feküdt
9 Jászói lt. A 132. N. N. N. nro. 1.
10 U. o. L. 100.
11 Jászói lt. ikt.
12 Hanvay-lt
13 Vm. lt.
14 Forgon-lt.
15 Lenkey-lt.

Forrás: Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai
Méry Ratio kiadó, Somorja, 2001

Magyarországi képviselet: Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.
H – 1068 Budapest, Lövölde tér 4.