Tartalom átvétel

Méhes Sámuel erdélyi nézőpontból

Erdély szülötte, Méhes Sámuel országgyűlési képviselő lépett ezután az előadói emelvényre. Beszédének kezdetén már leszögezte, a kormánynak a trónbeszédre készített válaszfelirat-tervezetével egyetért. Ugyanakkor az olasz segélyügyben sajátos megközelítést alkalmazott, s kitért Erdély uniójára is. „Szeretett volt kis hazám Erdély, midőn az uniót oly ritka lelkesedéssel s egyhangúlag kimondá, alkudozni nem kívánt, s egyetlenegy feltételt tett, mely is, mint az unió-törvény 1.§.-ában, így hangzik: ’Erdély Magyarországgal a habsburgi ausztriai dynastia uralkodása alatt a Pragmatica Sanctióról szóló törvény sértetlen megtartása mellett egyesült’. Magyarországon, mint hallám, a Pragmatica Sanctio értelmezése iránt eltérők a vélemények, de ebben Erdélyben csak egy az értelem” - mondta. Ezzel a képviselő arra utalt, hogy az 1848. május 29-én összeült utolsó erdélyi rendi országgyűlés Kolozsváron másnap megalkotta az I. törvénycikket, mely kimondta az uniót, majd a következő napokban a II. tc.-ben a magyar népképviseleti országgyűlésre küldendő képviselők megválasztásáról döntött, a III. tc. a nemzetőrség felállítását szabályozta, a IV-VI. tc. az úrbéres szolgáltatásoknak a földesurak utólagos állami kármentesítéssel történő megszüntetéséről rendelkezett, a VII. tc. a közteherviselést deklarálta, míg a XVIII. tc. a sajtószabadságot mondta ki, de nem feledkezett meg a bevett vallásfelekezetek teljes jogegyenlőségét hangsúlyozó IX. tc. megalkotásáról sem.

Mostanában elhangzanak ettől eltérő és zavaró jogi értelmezések, ezért szeretné kijelenteni, az erdélyi politikusok többségi álláspontja változatlan. Miként a törvény 44. §-a leszögezi, Erdély és Ausztria „a territorialis kiterjedés integritása iránt egymást kölcsönösen oltalmazzák”. A jogi helyzet tehát egyértelmű! Politikai szempontból szintén elengedhetetlen s múlhatatlan érdeke Magyarországnak „önfennmaradhatása” miatt, hogy az Osztrák Birodalommal és Németországgal „szoros barátsági viszonyban legyen”. Horvátországban „nyílt támadás” van kibontakozóban Magyarország ellen, „rablók csoportjai pusztítják” az aldunai részeket, „Erdélyben az oláhok moldovai és oláhországi testvéreiktől izgatva egy nagy daco-román birodalomról álmodoznak. Az orosz seregek már átlépték Moldova határait, s a hatalmas autocrata csak szerencsés pillanatra vár, hogy Erdélyben felgyújtsa a lázadás hamu alatti szikráját”. Már terjednek a híresztelések szász, román, illyr és horvát körökben, hogy Magyarország elszakadni akar Ausztriától. „Uraim! Ha mi most az osztrák birodalom fenyegető veszélye tárgyában lágymelegen mondjuk: szakadjon el Lombard-Velencze, kövesse ezen sorsát Gallíczia s Csehország – mi is az orosz autocrata vagy más hatalom zsákmányává leendünk. Igen erőseknek magunkat ne higgyük, ne csak hazánk belviszonyait, szakadásait, de az egész Európa jelen forrongó körülményeit is fontoljuk meg.” A képviselő a lojalitás hangsúlyozását javasolta Ausztria iránt, ha „tiszta szándékunkról” meg tudjuk győzni az udvart, akkor lecsillapodnak majd ”a horvát, illyír, oláh és szász mozgalmak” – mondotta jóhiszeműen. S hozzátette: „Legyünk lovagiasak, ne csak szájunkon pengessük a hívséget, de tettel is bizonyítsuk, így nem csak belbékénket, előrehaladásunkat, de Európa közbecsülését is meg fogjuk nyerni”.